Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

5-8.FEJEZET

A Bárány elveszi
a hétpecsétes könyvet

rev_5_1-3..jpg

5 És láték annak jobb kezében, aki
a királyiszékben üle, egy könyvet,
amely be volt írva belül és hátul, és le
volt pecsételve hét pecséttel.
Ésa. 29,11. Ezék. 2,9. 10. Dán. 12,4.
2. És láték egy erős angyalt, aki nagy
szóval kiálta: Ki volna méltó arra, hogy
felnyissa a könyvet, és felbontsa annak
pecsétjeit?
rész 4,11.
3. És senki, sem mennyen, sem föl−
dön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet
felnyitni, sem ránézni.
4. Én azért igen sírtam, hogy senki
nem találtaték méltónak a könyv felnyi−
tására és elolvasására, a ránézésre sem:

rev_5_5..jpg

5. És egy a vének közül monda né−
kem: Ne sírj: ímé, győzött a Júda
nemzetségéből való oroszlán, Dávid
gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és
felbontsa annak hét pecsétét.

rész 3,21. 6,1. Ésa. 11,1. 10. Zsid. 2,10.
6. És láték a királyiszék és a négy élő−
lény között és a vének között egy
Bárányt állani, mint egy megölettet,
hét szarva és hét szeme volt, ami az
Istennek hét Szelleme, amely elkül−
detett az egész földre.
rész 4,5. 13,8.
Ésa. 53,7. Zak. 3,9. 4,10. Ján. 1,29. 1Pét. 1,19.
7. És eljöve és elvevé a könyvet a
királyiszékben ülőnek jobb kezéből.
vers 1. rész 4,2.
8. És mikor elvevé a könyvet, a négy
élőlény és a huszonnégy vén leborula
a Bárány előtt, mindeniknél hárfák
és aranypoharak lévén, jó illatokkal
tele, amik a szentek imádságai.

rész 8,3. 14,2. 15,2. Zsolt. 141,2.
9. És éneklének új éneket, mondván:
Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet
és megnyisd annak pecsétjeit, mert
megölettél, és megváltottál minket
Istennek a Te véred által, minden
ágazatból és nyelvből és népből és
nemzetből,
rész 14,3. Róm. 5,9. Ef. 1,7.
Kol. 1,14. 20. Zsid. 9,14. 1Pét. 1,19. 1Ján. 1,7.

Királyokká és papokká tettél minket

10. És tettél minket a mi Istenünk−
nek királyokká és papokká; és ural−
kodunk a földön.

rész 1,6. 20,6. 2Móz. 19,6. 1Pét. 2,9.
11. És látám és hallám a királyiszék,
az élőlények, és a vének körül sok
angyalnak szavát; és az ő számuk tíz−
ezerszer tízezer és ezerszer ezer vala;
Zsolt. 68,17. Dán. 7,10. Zsid. 12,22.
12. Nagy szóval ezt mondván: Méltó
a megöletett Bárány, hogy vegyen
erőt és gazdagságot és bölcsességet
és hatalmasságot és tisztességet és
dicsőséget és áldást.

13. Sőt hallám, hogy minden terem−
tett állat, amely van a mennyben és
a földön, és a föld alatt és a tengerben,
és minden, ami ezekben van, ezt mond−
ja vala: A királyiszékben ülőnek és
a Báránynak áldás és tisztesség és
dicsőség és hatalom örökkön örök−
ké.
Ján. 5,23. Ef. 3,21. Fil. 2,10.
14. És a négy élőlény monda: Ámen.
És a huszonnégy vén leborult és imádá
az örökkön örökké élőt.

Az első hat pecsét felnyitása

rev_6_1..jpg

6 És látám, mikor a Bárány a pecsé−
tekből egyet felnyitott, és hallám,
hogy a négy élőlény közül egy monda,
mintegy mennydörgésnek szavával: Jöjj
és lásd.

2. És látám, és ímé egy fehér ló, és a
rajta ülőnél íj volt; és adaték néki koro−
na; és kijöve győzve, és hogy győzzön.

rész 14,14. 19,11. Zsolt. 45,4. 5. Zak. 6,3.
3. És mikor a második pecsétet felnyi−
totta, hallám, hogy a második élőlény
ezt mondá: Jöjj és lásd.
4. És előjőve egy másik, veres ló és
aki azon üle, megadaték annak, hogy
a békességet elvegye a földről, és hogy
az emberek egymást öljék; és adaték
annak egy nagy kard. Zak. 1,8. 6,6. Mát. 24,6.
5. És mikor felnyitotta a harmadik
pecsétet, hallám, hogy a harmadik élő−
lény mondá: Jöjj és lásd. Látám azért, és
ímé egy fekete ló; és annak, aki azon üle
egy mérleg volt kezében. Zak. 6,2.
6. És hallék a négy élőlény közt szóza−
tot, amely ezt mondta: A búzának mér−
céje egy dénár, és az árpának három
mércéje egy dénár; de a bort és az olajt
ne bántsd. rész 9,4.
7. És mikor felnyitotta a negyedik
pecsétet, hallám a negyedik élőlény
szavát, amely ezt mondta: Jöjj és lásd.
8. És látám, és ímé egy sárgaszínű ló;
és aki rajta üle, annak a neve halál, és
a pokol követte azt; és adaték azoknak
hatalom a földnek negyedrészén, hogy
öljenek fegyverrel és éhséggel és halál−
lal és a földnek fenevadai által.
3Móz. 26,22. Ezék. 14,21.
9. És mikor felnyitotta az ötödik
pecsétet, látám az oltár alatt azoknak
lelkeit, akik megölettek az Istennek
Igéjéért és a bizonyságtételért, amelyet
kaptak. rész 1,9. 20,4. 2Tim. 1,8.
10. És kiáltának nagy szóval, mond−
ván: Uram, te szent és igaz, meddig
nem ítélsz még, és nem állasz bosszút
a mi vérünkért azokon, akik a földön
laknak? Zak. 1,12. 2Thess. 1,6.
11. Akkor adatának azoknak egyen−
ként fehér ruhák; és mondaték nékik,
hogy még egy kevés ideig nyugodja−
nak, amíg beteljesedik mind az ő szol−
gatársaiknak, mind az ő atyafiaiknak
száma, akiknek meg kell öletniük,
amint ők is megölettek.
rész 3,5. 7,9. Zsid. 11,40.
12. Azután látám, mikor a hatodik
pecsétet felnyitotta, és ímé nagy föld−
indulás lett, és a nap feketévé lett, mint
a szőrzsák, és a hold egészen olyan lett,
mint a vér; Jóel 2,10. Mát. 24,7. 29.
13. És az ég csillagai a földre hullá−
nak, miképpen a fügefa hullatja éretlen
gyümölcseit, mikor nagy szél rázza.
14. És az ég eltakarodék, mint mikor
a papírtekercset összegöngyölítik; és
minden hegy és sziget helyéből elmoz−
díttaték. Jer. 3,23. 4,24. Zsid. 1,12.
15. És a földnek királyai és a fejedel−
mek és a gazdagok és a vezérek és a
hatalmasak, és minden szolga és min−
den szabad, elrejték magukat a barlan−
gokba és a hegyeknek kőszikláiba;
Ésa. 2,19.
16. És mondának a hegyeknek és a
kőszikláknak: Essetek mireánk, és rejt−
setek el minket annak színe elől, aki a
királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:
17. Mert eljött az Ő haragjának ama
nagy napja; és ki állhat meg?
Zsolt. 76,7. Ésa. 13,6. Sof. 1,14.

A tizenkét törzsből elpecsételtek

7 Ezek után láték négy angyalt állani
a földnek négy szegletén, a földnek
négy szélét tartva, hogy szél ne fújjon a
földre, se a tengerre, se semmi élőfára.
Dán. 7,2.
2. És láték más angyalt feljőni napke−
let felől, akinek a kezében az élő Isten
pecsétje volt; és nagy szóval kiálta a
négy angyalnak, akiknek adatott, hogy
ártson a földnek és a tengernek,

rev_7_3..jpg

3. Ezt mondván: Ne ártsatok se a föld−
nek, se a tengernek, se a fáknak addig,
míg meg nem pecsételjük a mi Iste−
nünk szolgáit az ő homlokukon.

rész 6,6. Ezék. 9,4. Ef. 4,30. 2Tim. 2,19.

rev_7_4..jpg

4. És hallám a megpecsételtek szá−
mát: Száznegyvennégyezer, az Izrael
fiainak minden nemzetségéből elpecsé−
telve.
rész 9,16. 14,1. Ésa. 4,2. 3.
5. A Júda nemzetségéből tizenkétezer
elpecsételt; a Ruben nemzetségéből
tizenkétezer elpecsételt; a Gád nemzet−
ségéből tizenkétezer elpecsételt;
6. Az Áser nemzetségéből tizenkétezer
elpecsételt; a Nafthali nemzetségéből
tizenkétezer elpecsételt; a Manassé nem−
zetségéből tizenkétezer elpecsételt;
7. A Simeon nemzetségéből tizenkét−
ezer elpecsételt; a Lévi nemzetségéből
tizenkétezer elpecsételt; az Izsakhár
nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt;
8. A Zebulon nemzetségéből tizenkét−
ezer elpecsételt; a József nemzetségé−
ből tizenkétezer elpecsételt; a Benjámin
nemzetségéből tizenkétezer elpecsételt.

Megváltottak minden népekből

9. Azután látám, és ímé egy nagy
sokaság, amelyet senki meg nem
számlálhatott, minden nemzetből és
ágazatból, és népből és nyelvből; és
a királyiszék előtt és a Bárány előtt
álltak, fehér ruhákba öltözve, és az
ő kezeikben pálmaágak;

rész 3,5. 5,9. Ésa. 2,2. 43,6. Róm. 11,25.
10. És kiáltanak nagy szóval, mond−
ván: Az üdvösség a mi Istenünké, aki
a királyiszékben ül, és a Bárányé!

rész 5,13. Zsolt. 3,8. Ésa. 43,11. Jer. 3,23. Hós. 13,4.
11. Az angyalok pedig mindnyájan a
királyiszék, a vének és a négy élőlény
körül álltak, és a királyiszék előtt arccal
leborulának, és imádák az Istent,
12. Ezt mondván: Ámen: áldás és
dicsőség és bölcsesség és hálaadás
és tisztesség és hatalom és erő a mi
Istenünknek mind örökkön örökké.
Ámen.
rész 5,13.
13. Akkor felele egy a vének közül és
monda nékem: Ezek, akik a fehér ruhák−
ba vannak öltözve, kik és honnét jöttek?
14. És mondék néki: Uram, te tudod.
És monda nékem: Ezek azok, akik jöt−
tek a nagy nyomorúságból, és meg−
mosták az ő ruháikat, és megfehérí−
tették ruháikat a Bárány vérében.

Ésa. 1,18. Zak. 3,3. Csel. 14,22. Zsid. 9,14. 1Ján. 1,7.
15. Ezért vannak az Isten királyi−
széke előtt; és szolgálnak néki éjjel
és nappal az Ő templomában; és aki
a királyiszékben ül, kiterjeszti sátorát
felettük.
Ésa. 4,5.
16. Nem éheznek többé, sem nem
szomjúhoznak többé; sem a nap nem
tűz rájuk, sem semmi hőség:

Zsolt. 121,6. Ésa. 49,10.
17. Mert a Bárány, aki a királyiszék−
nek közepette van, legelteti őket, és a
vizeknek élő forrásaira viszi őket; és
eltöröl Isten az ő szemeikről minden
könnyet. Zsolt. 23,1. 36,8. Ésa. 25,8. Ján. 10,11.

A hetedik pecsét felnyitása

8 És mikor felnyitotta a hetedik
pecsétet, lett nagy csendesség a
mennyben, mintegy fél óráig.
2. És látám azt a hét angyalt, aki az
Isten előtt álla; és adaték nékik hét
trombita. 2Krón. 29,25−−28. Mát. 18,10. Luk. 1,19.
3. És jöve egy másik angyal, és
megálla az oltárnál, aranytömjénezőt
tartva; és adaték annak sok tömjén,
hogy tegye minden szenteknek
imádságaihoz az aranyoltárra, amely
a királyiszék előtt volt.
rész 5,8. Ef. 5,2.
4. És felméne a tömjén füstje a
szentek imádságaival az angyal kezé−
ből az Isten elébe.
Zsolt. 141,2.

fire_on_the_alter_3.jpg


5. Azután vevé az angyal a tömjénezőt;
és megtölté azt az oltárnak tüzével,
és leveté a földre; és lettek mennydör−
gések és szózatok és villámlások és
földindulás.
rész 16,18. 2Sám. 22,8.
6. És a hét angyal, akinél a hét trom−
bita volt, készüle a trombitáláshoz.
7. Az első angyal azért trombitála,
és lett jégeső és tűz, vérrel elegy, és
vetteték a földre; és a földnek harmad−
része megége, és az élőfáknak har−
madrésze megége, és minden zöldellő
fű megége. Ésa. 2,13.

rev_8_8..jpg

8. A második angyal is trombitált, és
mint egy tűzzel égő nagy hegy vetteték
a tengerbe; és a tengernek harmad−
része vérré lett;
Ezék. 14,19.
9. És meghala a tengerben lévő
teremtett állatoknak harmadrésze,
amelyekben élet volt; és a hajóknak
harmadrésze elvesze.
10. A harmadik angyal is trombitált,
és leesék az égről egy nagy csillag,
égve, mint egy fáklya, és esék a folyó−
vizeknek harmadrészére, és a vizek
forrásaira;
11. A csillagnak neve pedig Üröm:
változék azért a folyóvizek harmad−
része ürömmé; és sok ember meghala
a vizektől, mivel keserűkké lettek.
12. A negyedik angyal is trombitált,
és megvereték a napnak harmadrésze,
és a holdnak harmadrésze, és a csilla−
goknak harmadrésze; hogy meghomá−
lyosodjék azoknak harmadrésze, és a
nap az ő harmadrészében ne fényljék,
és az éjszaka hasonlóképpen.
Ésa. 13,10. Ámós 8,9.

Három jaj

13. És láték és hallék az égnek köze−
pette egy angyalt repülni, aki ezt mond−
ja vala nagy szóval: Jaj, jaj, jaj a föld la−
kosainak a három angyal trombitájának
többi szavai miatt, akik még trombitálni
fognak. rész 9,12. 11,14. 12,12.

ÁMEN.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 106
Tegnapi: 184
Heti: 106
Havi: 3 950
Össz.: 872 085

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 87. Jelenések Könyve 5-8. 2009.03.02.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »