Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

9-12.FEJEZET

Az ötödik trombitaszó: az első jaj

rev9b.jpg

9 Az ötödik angyal is trombitált, és
látám, hogy egy csillag esett le az
égről a földre, és adaték annak a mély−
ség kútjának kulcsa. rész 8,10. Luk. 8,31.
2. Megnyitá azért a mélységnek kút−
ját: és füst jöve fel a kútból, mint egy
nagy kemencének füstje; és meghomá−
lyosodék a nap és a levegőég a kút füst−
je miatt. Jóel 2,2. 10.
3. A füstből pedig sáskák jöttek ki
a földre; és adaték azoknak hatalom,
mint hatalmuk van a föld skorpióinak.
2Móz. 10,14. Bír. 7,12.
4. És megmondaték nékik, hogy a
földnek füvét ne bántsák, se semmi
zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak
azokat az embereket, akiknek homlo−
kukon nincs az Isten pecsétje. Ezék. 9,4.
5. És adaték azoknak, hogy meg ne
öljék őket, hanem hogy kínoztassanak
öt hónapig; és azoknak kínzása olyan,
mint a skorpió kínzása, mikor megmar−
ja az embert.
6. Annakokáért azokban a napokban
keresik az emberek a halált, de nem
találják meg azt; és kívánnának meghal−
ni, de a halál elmegy előlük.
7. A sáskáknak formája pedig hasonló
volt a viadalhoz felkészített lovakhoz;
és a fejükön mintegy aranyhoz hasonló
koronák voltak, és az orcáik olyanok
voltak, mint az emberek orcái.
Dán. 7,8. Jóel 2,4. Náh. 3,17.
8. És olyan hajuk volt, mint az asszo−
nyok haja; és fogaik olyanok voltak,
mint az oroszlánoknak. Jóel 1,6.
9. És olyan mellvértjeik voltak, mint a
vasmellvértek; és az ő szárnyaik zúgása
olyan volt, mint a viadalra száguldó sok
lovas szekerek zúgása.
10. És skorpiókhoz hasonló farkuk
volt és fullánkjuk; és a farkukban volt
a hatalmuk, hogy ártsanak az emberek−
nek öt hónapig.
11. Királyukul pedig a mélység angya−
la volt felettük; annak a neve zsidóul
Abaddon, görögül pedig Apollion, azaz
Vesztő a neve. Ján. 12,31. Ef. 2,2.
12. Az első jaj elmúlék; ímé ezután
még két jaj következik. rész 8,13.

A hatodik trombitaszó a második jaj

13. A hatodik angyal is trombitált, és
hallék egy szózatot az arany oltárnak
négy szarvától, amely az Isten előtt van,
14. Mondván a hatodik angyalnak,
akinél a trombita volt: Oldd el azt a
négy angyalt, aki a nagy folyóvíznél,
az Eufrátesnél van megkötve. rész 16,12.
15. Eloldaték azért a négy angyal, aki
el volt készítve az órára és napra és
hónapra és esztendőre, hogy megölje
az emberek harmadrészét.
16. És a lovas seregek száma két tíz−
ezerszer tízezer volt; hallottam a számu−
kat. Zsolt. 68,17. Ezék. 38,4. Dán. 7,10.
17. És így látám a lovakat látásban és
a rajtuk ülőket, akiknek tűzből és jácint−
ból és kénkőből való mellvértjeik vol−
tak; és a lovak feje olyan volt, mint az
oroszlánok feje; és szájukból tűz és füst
és kénkő jött ki. 1Krón. 12,8. Ésa. 5,28.
18. E háromtól öleték meg az emberek
harmadrésze, a tűztől és a füsttől és a
kénkőtől, amely azoknak szájából jött ki.
19. Mert az ő hatalmuk az ő szájukban
van, és az ő farkukban; mert az ő farka−
ik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek
fejeik vannak; és azokkal ártanak.
20. A többi emberek pedig, akik meg
nem ölettek e csapásokkal, nem tértek
meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy
ne imádnák a gonosz szellemeket, és
az arany és ezüst és érc és kő és fa bál−
ványokat, amelyek nem láthatnak, sem
hallhatnak, sem járhatnak; Zsolt. 106,36.
21. És nem tértek meg az ő gyilkossá−
gaikból, sem az ő ördöngösségeikből,
sem paráználkodásaikból, sem lopásaik−
ból. Zsolt. 115,7. 135,15. Dán. 5,23. 1Kor. 10,20.

A hét mennydörgés

rev_10_1..jpg

10 És láték egy másik, erős angyalt
az égből leszállani, aki felhőbe
volt öltözve; és a fején szivárvány volt,
és az orcája olyan volt, mint a nap, és
a lábai mint a tűzoszlopok;
rész 1,15.
2. És a kezében egy nyitott könyvecs−
ke volt; és tevé a jobb lábát a tengerre,
a bal lábát pedig a földre; Mát. 28,18.
3. És kiálta nagy szóval, mint mikor az
oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszó−
laltatá a hét mennydörgés az ő szavát.
rész 4,5. 8,5. Zsolt. 29,3−−9. Ezék. 1,28.
4. És mikor a hét mennydörgés meg−
szólaltatta az ő szavát, le akarám írni;
és az égből szózatot hallék, amely ezt
mondá nékem: Pecsételd be, amiket a
hét mennydörgés szóla, és azokat meg
ne írd. rész 22,10. Dán. 8,26. 12,4.
5. És az angyal, akit láték állani a
tengeren és a földön, felemelé kezét
az égre, Dán. 12,7.
6. És megesküvék arra, aki örökkön
örökké él, aki teremtette az eget és a
benne valókat, és a földet és a benne
valókat, és a tengert és a benne valókat,
hogy idő többé nem lészen: rész 4,11. 16,17.
7. Hanem a hetedik angyal szavának
napjaiban, mikor trombitálni kezd,
akkor elvégeztetik az Istennek titka,
amint megmondotta az ő szolgáinak
a prófétáknak.
8. És a szózat, amelyet hallottam az
égből, ismét szóla nékem, és monda:
Menj el, és vedd el azt a nyitott köny−
vecskét, mely a tengeren és a földön
álló angyal kezében van.
9. Elmenék azért az angyalhoz,
mondván néki: Add nékem a könyvecs−
két. És monda nékem: Vedd el és edd
meg; és megkeseríti a te gyomrodat,
de a te szádban édes lesz, mint a méz.
Jer. 15,16. Ezék. 2,8. 3,1.
10. Elvevém azért a könyvecskét az
angyal kezéből, és megevém azt; és
az én számban olyan édes volt, mint
a méz; és mikor megettem azt, meg−
keseredék az én gyomrom.
11. És monda nékem: Ismét prófétál−
nod kell néked sok népek és nemzetek,
és nyelvek és királyok felől.

Az Isten templomának megmérése

rev11_1.jpg

11 És adának nékem vesszőhöz
hasonló nádszálat, és angyal állt
mellém és monda: Kelj fel, és mérd
meg az Isten templomát és az oltárt,
és azokat, akik abban imádkoznak.

Ezék. 40,3. 42,20. Zak. 2,1.
2. De a tornácot, amely a templomon
kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd;
mert a pogányoknak adatott, és a szent
várost tapodják negyvenkét hónapig.
Zsolt. 79,1. Dán. 8,10. Luk. 21,24.

rev_11_3.jpg

3. És adom az én két tanúbizony−
ságomnak, hogy prófétáljanak, gyászru−
hákba öltözve, ezerkétszázhatvan
napig.
rész 12,6. 19,10. 20,4.
4. Ezek az a két olajfa, és a két
gyertyatartó, amelyek a földnek Istene
előtt állanak. Jer. 11,16. Zak. 4,3.
5. És ha valaki akar nékik ártani, tűz
származik az ő szájukból, amely megöli
az ő ellenségeiket; és ha valaki akar
nékik ártani, úgy kell annak megöletni.
2Kir. 1,10. 12. Jer. 1,10. 5,14. Hós. 6,5.
6. Ezeknek van hatalmuk arra, hogy
bezárják az eget, hogy az ő prófétálá−
suknak idejében eső ne legyen; és
hatalmuk van a vizeken, hogy azokat
vérré változtassák, és megverjék a föl−
det akármi csapással, valamennyiszer
akarják. 2Móz. 7,19. 1Kir. 17,1. Jak. 5,17.

A két tanúbizonyság
megöletik és ismét feltámad

7. És mikor elvégezik az ő bizonyság−
tételüket, a mélységből feljövő fenevad
hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és
megöli őket. Dán. 7,21. Zak. 14,2. Luk. 13,32.
8. És az ő holttesteik feküsznek ama
nagy városnak utcáin, amely szellem
szerint Szodomának és Egyiptomnak
hivatik, ahol a mi Urunk is megfeszítte−
tett. rész 14,8. 17,5. 18,24. Zsid. 13,12.
9. És a népek és ágazatok, és nyelvek
és nemzetek közül valók látják azoknak
holttestét három és fél nap, és azoknak
holttestét nem engedik sírba tenni.
10. És a földnek lakosai örülnek és
örvendeznek rajtuk, és ajándékokat
küldenek egymásnak; mivelhogy e két
próféta gyötörte a földnek lakosait.
rész 12,12. 13,8.
11. De három és fél nap múlva életnek
lehelete adaték Istentől őbeléjük, és lá−
baikra állának; és nagy félelem esék
azokra, akik őket nézték.
Ezék. 37,1−−14.

rev_11_12.jpg

12. És hallának nagy szózatot az ég−
ből, amely ezt mondta nékik: Jöjjetek fel
ide. És felmentek az égbe felhőben; és
látták őket az ő ellenségeik.

Ésa. 60,8. Csel. 1,9.
13. És lett abban az órában nagy
földindulás, és a városnak tizedrésze
elesék; és megöleték a földindulásban
hétezer ember neve; és a többiek
megrémülének, és a menny Istenének
adának dicsőséget. rész 16,19.
14. A második jaj elmúlt; ímé a har−
madik jaj hamar eljő.

A hetedik trombitaszó

15. A hetedik angyal is trombitált,
és nagy szózatok lettek a mennyben,
amelyek ezt mondták: E világnak orszá−
gai a mi Urunkéi és az Ő Krisztusáé
lettek, aki örökkön örökké uralko−
dik.
Zsolt. 145,13. Ésa. 27,13.
16. És a huszonnégy vén, aki az Isten
előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az
ő orcájára és imádá az Istent, rész 4,4.
17. Ezt mondván: Hálát adunk né−
ked Uram, mindenható Isten, aki
vagy és aki voltál és aki eljövendő
vagy; mert a Te nagy hatalmadat
kezedhez vetted, és a Te országláso−
dat elkezdetted.
rész 1,4. 8.
18. És megharagudtak a pogányok,
és eljött a Te haragod, és a halottak
ideje, hogy megítéltessenek, és jutal−
mat adj a Te szolgáidnak, a próféták−
nak és a szenteknek, és akik a Te
nevedet félik, kicsinyeknek és na−
gyoknak; és elpusztítsd azokat, akik
a földet pusztítják.

Dán. 7,9. Csel. 10,42. 2Tim. 4,1. 1Pét. 4,5.
19. És megnyilatkozék az Isten temp−
loma a mennyben, és megláttaték az
Ő szövetségének ládája az Ő templomá−
ban; és lettek villámlások és szózatok
és mennydörgések, és földindulás és
nagy jégeső. 4Móz. 4,5.

A napba öltözött asszony és a sárkány

rev_12_1-17_dan_12_10..jpg

12 És láttaték nagy jel az égben: egy
asszony, aki a napba vala felöltöz−
ve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejé−
ben tizenkét csillagból korona;
Ésa. 60,19.
2. Aki terhes vala, és akarván szülni,
kiáltott és kínlódott a szülésben.
Ésa. 66,7.
3. Láttaték más jel is az égben, és ímé
vala egy nagy veres sárkány, akinek hét
feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben
hét korona;
rész 9,13. 17,3.
4. És a farka utána vonszá az ég csilla−
gainak harmadrészét, és a földre veté
azokat; és álla az a sárkány a szülő asz−
szony elé, hogy mikor szül, annak fiát
megegye.
Dán. 8,10. 1Pét. 5,8.
5. És szüle fiúmagzatot, aki vasvessző−
vel legeltet minden nemzetet; és ragad−
taték annak fia Istenhez és az Ő királyi−
székéhez. rész 2,27. 19,15. Zsolt. 2,9.
6. Az asszony pedig elfuta a pusztába,
hol Istentől készített helye van, hogy ott
táplálják őt ezerkétszázhatvan napig.
rész 11,3. 13,5.

Mihály harca a sárkánnyal

rev_12_7.jpg

7. És az égben viaskodás támadt:
Mihály és az ő angyalai viaskodtak a
sárkánnyal; és a sárkány is viaskodott
és az ő angyalai;
Dán. 10,13. 12,1.
8. De nem vehetének diadalmat, és
az ő helyük sem találtaték többé a
mennyben.
9. És vetteték a nagy sárkány, ama
régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és
a sátánnak, ki mind az egész föld kerek−
ségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő
angyalai is ővele levettetének.
rész 9,1. 1Móz. 3,1. Luk. 10,18.

Legyőzték azt a Bárány véréért

10. És hallék nagy szózatot az égben,
amely ezt mondta: Most lett meg az
üdvösség és az erő, és a mi Iste−
nünknek országa, és az Ő Krisztusá−
nak hatalma; mert a mi atyánkfiai−
nak vádolója levettetett, aki vádolta
őket éjjel és nappal a mi Istenünk
előtt.
rész 11,15. Jób 1,9. 11. 2,5. Zak. 3,1.
11. És ők legyőzték azt a Bárány
véréért és az ő bizonyságtételüknek
beszédéért; és az ő életüket nem kímél−
ték mind halálig.
Ésa. 59,21. Zak. 9,11. 16.
Luk. 14,26. Róm. 8,33. 34. 37. 16,20. 1Ján. 5,7.
12. Annakokáért örüljetek egek és
akik lakoztok azokban. Jaj a föld és a
tenger lakosainak; mert leszállott az
ördög tihozzátok, nagy haraggal teljes,
úgymint aki tudja, hogy kevés ideje
van. rész 8,13.
13. Mikor azért látta a sárkány, hogy
ő levettetett a földre, üldözni kezdé az
asszonyt, aki a fiút szülte. vers 1. 2. 5.

rev_12_14.jpg

14. De adaték az asszonynak két nagy
sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön
a pusztába az ő helyére, hogy tápláltas−
sék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.

15. És bocsáta a kígyó az ő szájából az
asszony után vizet, mint egy folyóvizet,
hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.

rev_12_16.jpg


16. De segítségül lett a föld az asz−
szonynak, és megnyitá a föld az ő száját,
és elnyelé a folyóvizet, amelyet a sár−
kány az ő szájából bocsátott.

17. Megharaguvék azért a sárkány az
asszonyra, és elméne, hogy hada−koz−
zék egyebekkel az ő magvából valók−
kal, az Isten parancsolatainak megőrző−
ivel, és akiknél vala a Jézus Krisztus
bizonyságtétele; rész 1,2. 9.
18. És álla a tengernek fövenyére.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 127
Tegnapi: 184
Heti: 127
Havi: 3 971
Össz.: 872 106

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 88. Jelenések Könyve 9-12. 2009.03.03.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »