Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

13-16.FEJEZET

A tengerből feljövő hétfejű fenevad

13 És láték egy fenevadat feljőni a
tengerből, amelynek hét feje és
tíz szarva vala, és az ő szarvain tíz ko−
rona, és az ő fejein a káromlásnak neve.
Dán. 7,2. 7. 8.
2. És e fenevad, amelyet láték, hason−
ló vala a párduchoz, és az ő lábai, mint a
medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán
szája; és a sárkány adá az ő erejét
annak, és az ő királyiszékét, és nagy
hatalmat. rész 12,9.
3. És látám, hogy egy az ő fejei közül
mintegy halálos sebbel megsebesítte−
tett; de az ő halálos sebe meggyógyítta−
ték; és csodálván, az egész föld követé
a fenevadat. 2Thess. 2,3.
4. És imádák a sárkányt, aki a hatal−
mat adta a fenevadnak; és imádák a
fenevadat, ezt mondván: Kicsoda ha−
sonló e fenevadhoz? Kicsoda viaskod−
hatik vele? rész 17,8.
5. És adaték néki nagy dolgoknak és
káromlásoknak szóló szája; és adaték
néki hatalom, hogy cselekedjék negy−
venkét hónapig. rész 11,7. Dán. 7,8.
6. Megnyitá azért az ő száját Isten el−
len való káromlásra, hogy szidalmazza
az Ő nevét és az Ő sátorát, és azokat,
akik a mennyben laknak. 1Thess. 4,7.
7. Az is adaték néki, hogy a szentek
ellen hadakozzék és őket legyőzze;
és adaték néki hatalom minden nem−
zetségen, nyelven és népen. Dán. 7,21.
8. Annakokáért imádják őt a földnek
minden lakosai, akiknek neve nincs
beírva az életnek könyvébe, amely a Bá−
rányé, aki megöletett, e világ alapí−tása
óta. 2Móz. 32,32. Dán. 12,1.
Ján. 1,29. 36. Fil. 4,3. 1Pét. 1,20.
9. Ha van füle valakinek, hallja!
rész 2,7. 11. 17. 29. 3,6. 13. 22.
10. Ha valaki fogságba visz mást, ő is
fogságba megy; ha valaki fegyverrel öl,
fegyverrel kell annak megöletni. Itt van
a szentek állhatatossága és hite.
rész 14,12. 1Móz. 9,6.
Ésa. 33,1. Jer. 15,2. 43,11. Mát. 26,52.

A földből feljövő kétszarvú fenevad

11. Azután láték más fenevadat feljőni
a földből, akinek két szarva vala, a Bárá−
nyéhoz hasonló, de úgy szól vala, mint
a sárkány;

rev_13_12.jpg
12. És az előbbi fenevadnak minden
hatalmasságát cselekszi őelőtte; és azt
is cselekszi, hogy a föld és annak lako−
sai imádják az első fenevadat, amelynek
halálos sebe meggyógyult vala;
13. És nagy jeleket tesz, annyira,
hogy tüzet is hoz alá az égből a földre,
az emberek láttára. 1Kir. 18,38.
2Kir. 1,10. Mát. 24,24. 2Thess. 2,9.
14. És elhiteti a földnek lakosait a
jelekkel, amelyek adatának néki, hogy
cselekedje a fenevad előtt; azt mondván
a föld lakosainak, hogy csinálják meg a
fenevadnak képét, aki fegyverrel meg−
sebesíttetett vala, de megelevenedett.
rész 12,9. 2Kir. 20,7.
15. És adaték néki, hogy a fenevad
képébe leheletet adjon, hogy a fenevad
képe szóljon is, és azt cselekedje, hogy
mindazok, akik nem imádják a fenevad
képét, megölessenek, rész 16,2. 20,4.
16. Azt is teszi mindenkivel, kicsi−
nyekkel és nagyokkal, gazdagokkal
és szegényekkel, szabadokkal és szol−
gákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a
homlokukra bélyeget tegyenek;
rész 7,3. 14,9. 20,4.
17. És hogy senki se vehessen, se el
ne adhasson semmit, hanem csak akin
a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy
nevének száma. rész 14,9. 11. 15,2.
18. Itt van a bölcsesség. Akinek ér−
telme van, számlálja meg a fenevad
számát; mert emberi szám: és annak
száma hatszázhatvanhat.
Zsolt. 107,43. Hós. 14,9.

A száznegyvennégyezer a Sionon

14 És látám, és ímé egy Bárány áll
vala Sion hegyén, és Ővele száz−
negyvennégyezeren, akiknek homlokán
írva vala az ő Atyjának neve. rész 7,3.
2. És hallék szózatot az égből, mint
sok vizeknek zúgását és mint nagy
mennydörgésnek szavát; és hallám
hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájuk−
kal hárfáznak vala;
3. És énekelnek vala mint egy új éne−
ket a királyiszék előtt, és a négy élőlény
előtt és a vének előtt; és senki meg nem
tanulhatja vala azt az éneket, csak a
száznegyvennégyezer, akik áron vétet−
tek meg a földről. rész 5,9.
4. Ezek azok, akik asszonyokkal nem
fertőztették meg magukat, mert szű−
zek. Ezek azok, akik követik a Bárányt,
valahová megy. Ezek áron vétettek
meg az emberek közül Istennek és a
Báránynak zsengéiül.
2Kor. 11,2. Jak. 1,18.
5. És az ő szájukban nem találtatott
álnokság; mert az Istennek királyi−
széke előtt feddhetetlenek.

Zsolt. 32,2. Sof. 3,13. Ef. 5,27. Júd. 24.

nr3-first_angels_message.jpg

6. És láték más angyalt az ég közepén
repülni, akinél vala az örökkévaló Evan−
gélium, hogy a föld lakosainak hirdesse
az Evangéliumot, és minden nemzet−
ségnek és ágazatnak, és nyelvnek és
népnek,
Mát. 28,19. Ef. 3,9. Tit. 1,2.

rev_14_7.jpg

7. Ezt mondván nagy szóval: Féljétek
az Istent, és néki adjatok dicsőséget:
mert eljött az Ő ítéletének órája; és
imádjátok Őt, aki teremtette a meny−
nyet és a földet, és a tengert és a
vizek forrásait.
Zsolt. 124,8. Csel. 14,15.
8. És más angyal követé azt, mond−
ván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy
város! mert az ő paráznaságának harag−
borából adott inni minden pogány nép−
nek. Ésa. 21,9. Jer. 51,8.
9. És harmadik angyal is követé azo−
kat, mondván nagy szóval: Ha valaki
imádja a fenevadat és annak képét, és
bélyegét felveszi vagy homlokára vagy
kezére,
10. Az is iszik az Isten haragjának
borából, amely elegyítetlenül töltetett
az Ő haragjának poharába: és kínozta−
tik tűzzel és kénkővel a szent angyalok
előtt és a Bárány előtt; Zsolt. 75,8.
11. És az ő kínlódásuknak füstje fel−
megy örökkön örökké; és nem lesz
nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják
a fenevadat és annak képét, és ha valaki
az ő nevének bélyegét felveszi. Ésa. 34,10.
12. Itt van a szentek állhatatossága,
akik megtartják az Isten parancsola−
tait és a Jézus hitét!
rész 12,17. 13,10.
13. És hallék az égből szózatot, amely
ezt mondja vala nékem: Írd meg: Bol−
dogok a halottak, akik az Úrban hal−
nak meg mostantól fogva. Bizony, azt
mondja a Szellem, mert megnyu−
gosznak az ő fáradságuktól, és az ő
cselekedeteik követik őket.
Ésa. 57,1. 2.
1Kor. 15,18. 1Thess. 4,16. 2Thess. 1,7. Zsid. 4,9.
14. És látám, és ímé vala egy fehér
felhő; és a felhőn üle valaki, hasonló az
embernek Fiához, a fején aranykorona,
és a kezében éles sarló. Dán. 7,13.
15. És más angyal jöve ki a templom−
ból, nagy szóval kiáltván annak, aki
a felhőn ül vala: Indítsd a sarlódat és
arass; mert a földnek aratnivalója meg−
száradt. Jóel 3,13. Mát. 13,39.
16. Bocsátá azért, aki a felhőn ül vala az
ő sarlóját a földre; és learattaték a föld.
17. És más angyal jöve ki a mennyben
való templomból, s annál is éles sarló volt.
18. Más angyal is jöve ki az oltártól,
akinek hatalma vala a tűzön, és kiálta
nagy szóval annak, akinél vala az éles
sarló, ezt mondván: Bocsásd a te éles
sarlódat, és szedd meg a föld szőlőinek
gerézdeit; mert megértek annak szőlői.
19. Bocsátá azért az angyal az ő éles
sarlóját a földre, és a földnek szőlőit
megszedé, és veté az Isten haragjának
nagy borsajtójába. rész 19,15. Ésa. 63,3.
20. És megtaposták a borsajtót a
városon kívül, és vér jöve ki a borsaj−
tóból a lovak zablájáig, ezerhatszáz
stádiumnyira.

A diadalmasok az üvegtengernél

15 És láték mennyben más nagy és
csodálatos jelt: hét angyalt, aki−
nél vala a hét utolsó csapás; mert az
által teljesedett be az Istennek haragja.
rész 21,9.
2. És láték úgymint üvegtengert tűz−
zel elegyítve; és azokat, akik diadalma−
sok a fenevadon és az ő képén, és bélye−
gén és az ő nevének számán, látám
állani az üvegtenger mellett, akiknek
kezében voltak az Istennek hárfái.
rész 4,6. 13,15. Mát. 3,11.

Mózesnek és Isten Bárányának éneke

3. És énekelik vala Mózesnek az Isten
szolgájának énekét, és a Báránynak éne−
két, ezt mondván: Nagyok és csodá−
latosak a Te dolgaid, mindenható
Úr Isten; igazságosak és igazak a Te
útjaid, oh szentek Királya!

2Móz. 15,1. Zsolt. 145,17. Hós. 14,9.
4. Ki ne félne Téged, Uram! és ki ne
dicsőítené a Te nevedet? Mert egye−
dül csak Te vagy szent. Mert eljön−
nek mind a pogányok és lehajolnak
előtted; mert a Te ítéleteid nyilván−
valókká lettek.
Ésa. 66,23. Jer. 10,7.

Az utolsó hét csapás

1034004067_46454acd2e.jpg

5. És ezeknek utána látám, és ímé
megnyittaték a mennyben a bizonyság−
tétel sátorának temploma,
rész 11,19. 4Móz. 1,50.
6. És kijöve a templomból a hét
angyal, akinél a hét csapás vala, tiszta és
fehér gyolcsba öltözve, és mellüknél
aranyövekkel körülövezve.
2Móz. 28,6. Ezék. 44,17. Mát. 5,8.
7. És egy a négy élőlény közül ada a
hét angyalnak hét aranypoharat, amely
az örökkön örökké élő Istennek harag−
jával teljes vala. rész 14,10.
8. És megtelék a templom füsttel az
Isten dicsőségének és erejének miatta,
és senki a templomba be nem mehet
vala, mígnem a hét angyal hét csapása
bevégeztetik. 2Móz. 19,18. 40,34.
1Kir. 8,10. 11. 2Krón. 5,14. Ésa. 6,4. 2Thess. 1,9.

Isten haragjának hét pohara

16 És hallék nagy szózatot a temp−
lomból, amely mondja vala a hét
angyalnak: Menjetek el és töltsétek ki
a földre az Isten haragjának hét poha−
rát. rész 14,10. 15,1.
2. Elméne azért az első, és kitölté az ő
poharát a földre; és támada gonosz és
ártalmas fekély azokon az embereken,
akiken vala a fenevad bélyege, és akik
imádják vala annak képét.
rész 8,7. 13,16. 14,9. 2Móz. 9,9.
3. A másik angyal is kitölté az ő poha−
rát a tengerbe; és olyanná lett, mint a
halott vére; és minden élő állat meghala
a tengerben. 2Móz. 7,17.
4. A harmadik angyal is kitölté az ő
poharát a folyóvizekbe és a vizek for−
rásaiba; és vérré váltak. 2Móz. 7,20.

Igaz vagy Uram, hogy ezeket ítélted

5. És hallám, hogy a vizek angyala
ezt mondja vala: Igaz vagy Uram, aki
vagy és aki voltál, Te Szent, hogy eze−
ket ítélted; rész 1,4. 8. 4,8. 11. 17. Zsolt. 97,2.
6. Mivelhogy szentek és próféták
vérét ontották, vért adál nékik inni;
mert méltók arra. Ésa. 49,26. Mát. 23,34.
7. És hallám, hogy más az oltárról ezt
mondja vala: Jól van Uram, minden−
ható Isten, igazak és igazságosak a
Te ítéleteid.
rész 13,10. 14,10. 19,2.
8. A negyedik angyal is kitölté az ő
poharát a napra; és adaték annak, hogy
az embereket tikkassza tűzzel.
rész 8,12. 9,17. 18.
9. És tikkadának az emberek nagy
hévséggel; és az Istennek nevét károm−
lák, akinek hatalma vala e csapásokon;
és nem térének meg, hogy néki dicső−
séget adjanak. rész 11,13. 16,11.
2Krón. 28,22. Ésa. 8,21. Jer. 5,3. Dán. 5,22.
10. Az ötödik angyal is kitölté az ő
poharát a fenevad királyiszékére; és
az ő országa sötét lett; és rágják vala
az ő nyelvüket a kín miatt, rész 13,2.
11. És káromlák a menny Istenét az
ő kínjaik és fekélyeik miatt; és meg
nem térének az ő cselekedeteikből.
12. A hatodik angyal is kitölté az ő
poharát a nagy folyóvízre, az Eufrá−
tesre; és kiszárada annak vize, hogy
a napkelet felől jövő királyoknak út
készíttessék.
13. És láték a sárkány szájából és a
fenevad szájából és a hamis próféta
szájából három tisztátalan szellemet
kijőni, a békákhoz hasonlókat;
rész 12,3. 9. 13,11. 14. 19,20. 20,10. 1Ján. 4,1.
14. Mert ördögi szellemek azok, akik
jeleket tesznek; akik elmennek a föld−
nek és az egész világnak királyaihoz,
hogy egybegyűjtsék azokat a minden−
ható Isten ama nagy napjának viadalá−
ra. rész 20,8.
Luk. 2,1. 2Thess. 2,9. 1Tim. 4,1. Jak. 3,15.
15. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog,
aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy
mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák
az ő rútságát. 2Kor. 5,3. 1Thess. 5,2. 2Pét. 3,10.

rev_16_16.jpg
16. Egybegyűjték azért őket a helyre,
amelyet zsidóul Armageddonnak ne−
veznek.
17. A hetedik angyal is kitölté az ő
poharát a levegőégre; és nagy szózat
jöve ki a mennyei templomból a királyi−
széktől, amely ezt mondja vala: Meg−
lett! rész 10,6. 21,6.
18. És lettek zendülések és menny−
dörgések és villámlások; és lett nagy
földindulás, amilyen nem volt, mióta
az emberek a földön vannak, ilyen föld−
indulás, ilyen nagy. rész 4,5. 11,13.
Ésa. 64,1. 2. Dán. 12,1. Mát. 24,21.
19. És a nagy város három részre sza−
kadt, és a pogányok városai elestek; és
a nagy Babilon megemlítteték az Isten
előtt, hogy adjon annak inni az Ő búsult
haragja borának poharából.
rész 14,8. 18,5. Ésa. 51,17. Jer. 25,16.
20. És minden sziget elmúlék, és
hegyek nem találtatának többé. rész 6,14.
21. És nagy jégeső, mint egy−egy
tálentum, szállt az égből az emberekre;
és káromlák az Istent az emberek a
jégeső csapásáért; mert annak csapása
felette nagy. rész 11,19.

ÁMEN.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 50
Tegnapi: 177
Heti: 847
Havi: 5 249
Össz.: 861 260

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 89. Jelenések Könyve 13-16. 2009.03.04.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »