Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

17-19. FEJEZET

A nagy parázna
a hétfejű és tízszarvú fenevadon

17 És jöve egy a hét angyal közül,
akinél a hét pohár vala, és szóla
velem, mondván nékem: Jövel, és meg−
mutatom néked a nagy paráznának
kárhoztatását, aki a sok vízen ül; rész 19,2.
Jer. 51,13. Náh. 3,4. 2Tim. 3,1−−6. 4,3.
2. Akivel paráználkodtak a föld kirá−
lyai, és az ő paráznaságának borával
megrészegedtek a föld lakosai. Jer. 51,7.


3. És Szellemben elvitt engem egy
pusztába és láték egy asszonyt ülni
egy veres fenevadon, amely teljes vala
káromlásnak neveivel, amelynek hét
feje és tíz szarva vala. rész 13,1.
4. Öltözött vala pedig az asszony bí−
borba és skarlátba, és megékesíttetett
vala arannyal és drágakővel és gyön−
gyökkel, kezében egy aranypohár vala,
tele utálatosságokkal és az ő parázna−
ságának tisztátalanságával,
rész 18,12. 16. Jer. 51,7. Dán. 11,38.
5. És az ő homlokára egy név vala
írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznák−
nak és a föld utálatosságainak anyja.
rész 11,18. 2Thess. 2,7.
6. És látám, hogy az asszony részeg
vala a szentek vérétől és a Jézus bizony−
ságtevőinek vérétől; és nagy csodálko−
zással csodálkozám, mikor látám őt.
rész 6,9. 10. 12,1. 13,15. 18,24.

Az asszony és a fenevad titka

7. És monda nékem az angyal: Miért
csodálkozol? Én megmondom néked
ez asszonynak titkát és a fenevadét,
amely őt hordozza, amelynek hét feje
és tíz szarva van.
8. A fenevad, amelyet láttál, volt és
nincs; és a mélységből jön fel és megy
a veszedelemre. És a föld lakosai cso−
dálkoznak, akiknek neve nincs beírva
az életnek könyvébe e világ alapítása
óta, látván a fenevadat, amely vala és
nincs, noha van. rész 11,7.
9. Itt az elme, amelyben van bölcses−
ség. A hét fő a hét hegy, amelyen az
asszony ül; rész 13,1. 18.
10. Király is hét van; az öte elesett, és
az egyik van, a másik még el nem jött;
és mikor eljön, kevés ideig kell annak
megmaradni.
11. A fenevad pedig, amely vala és
nincs, az maga a nyolcadik, és a hét
közül való; és a veszedelemre megy.
12. A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz
király, olyanok, akik még birodalmat
nem kaptak; de hatalmat kapnak mint
királyok egy óráig a fenevaddal.
Dán. 7,20. Zak. 1,18.
13. Ezeknek egy a szándékuk; erejüket
és hatalmukat is a fenevadnak adják.

A Bárány legyőzi a nagy paráznát

14. Ezek a Bárány ellen viaskodnak,
és a Bárány legyőzi őket, mert urak−
nak Ura és királyoknak Királya; és
az Ővele való hivatalosak és válasz−
tottak és hívek is.

rész 14,4. Jer. 50,44. 1Tim. 6,15. 1Pét. 2,9.
15. És monda nékem: A vizek, ame−
lyeket láttál, ahol a parázna ül, népek
azok és sokaságok és nemzetek és
nyelvek. rész 13,7. Ésa. 8,7.
16. És a tíz szarv, amelyet láttál a fene−
vadon, ezek meggyűlölik a paráznát,
és kifosztják és mezítelenné teszik, és
eszik annak húsát, és megégetik őt
tűzzel. rész 18,8. Ezék. 16,37.
17. Mert az Isten adta azoknak szívé−
be, hogy az ő szándékát cselekedjék,
és egy szándékon legyenek, és adják az
ő birodalmukat a fenevadnak, míglen
betelnek az Isten beszédei.
rész 10,7. Róm. 1,26.
18. És az asszony, amelyet láttál, ama
nagy város, amelynek királysága van a
földnek királyain. rész 12,4. 16,19.

Babilon leomlása

18 És ezek után láték más angyalt
leszállani a mennyből, akinek
nagy hatalma vala; és a föld fénylett
annak dicsőségétől. Ezék. 43,2.
2. És kiálta teljes erejéből, nagy szóval
mondván: Leomlott, leomlott a nagy
Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé,
minden tisztátalan szellemnek tömlöcé−
vé, és minden tisztátalan és gyűlölséges
madárnak tömlöcévé. Ésa. 13,19. 14,23.
21,9. 34,14. Jer. 50,39. Márk 5,2. 3.
3. Mert az ő paráznasága haragjának
borából ivott valamennyi nép, és a föld−
nek királyai ővele paráználkodtak, és
a földnek kalmárai az ő dobzódásának
erejéből meggazdagodtak.
rész 14,8. 17,2. Ésa. 47,15.
4. És hallék más szózatot a mennyből,
amely ezt mondja vala: Fussatok ki
belőle én népem, hogy ne legyetek
részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok
az ő csapásaiból: 1Móz. 19,2.
Ésa. 48,20. 52,11. Jer. 50,8. 51,6. 2Kor. 6,17.
5. Mert az ő bűnei az égig hatottak,
és megemlékezett az Isten az ő gonosz−
ságairól. rész 16,19.
1Móz. 18,20. Jer. 51,9. Jón. 1,2.
6. Fizessetek úgy néki, amint ő fizetett
néktek, és kétszerrel kettőztessétek
meg néki az ő cselekedetei szerint;
amely pohárból itatott, ugyanabból két
annyit töltsetek néki. rész 14,10. Zsolt. 137,8.
7. Amennyire dicsőítette magát és
dobzódott, annyi kínnal és gyásszal
fizessetek néki; mert ezt mondja az ő
szívében: Úgy ülök, mint királyné−
asszony, és nem vagyok özvegy, és
semmi gyászt nem látok.
Ésa. 47,7. 8. Ezék. 28,2. Sof. 2,15.
8. Ennekokáért egy nap jönnek rá az ő
csapásai: a halál, a gyász és az éhség; és
tűzzel égettetik meg; mert erős az Úr,
az Isten, aki megbünteti őt. Jer. 50,34.
9. És siratják őt, és jajgatnak őrajta a
föld királyai, akik vele paráználkodtak
és dobzódtak, mikor az ő égésének
füstjét látják, rész 17,2. Jer. 50,46. Ezék. 26,16.
10. Nagy távol állva az ő kínjától való
félelem miatt, mondván: Jaj! jaj! te nagy
város, Babilon, te hatalmas város, hogy
egy órában jött el ítéleted!
rész 14,8. Ésa. 21,9.
11. A föld kalmárai is siratják és jaj−
gatják őt, mert az ő árúikat immár senki
nem veszi; Ezék. 27,27.
12. Arany és ezüst, és drágakő és
gyöngy, és gyolcs és bíbor, és selyem
és skarlátcikkeket; és minden thinfát és
minden elefántcsontedényt, és drága−
fából és rézből és vasból és márvány−kő−
ből csinált minden edényt;
13. És fahajat és illatszereket, és kenetet
és tömjént, és bort és olajat, és zsemlye−
lisztet és gabonát, és barmokat és juho−
kat, és lovakat és kocsikat, és rabokat
és emberek lelkeit. Ezék. 27,13. 2Pét. 2,3.
14. És a gyümölcs, amit a te lelked
kívánt, eltávozott tőled, és minden
ami ínyes és pompás, eltávozott tőled,
és többé azokat meg nem találod.
15. Ezeknek árusai, akik meggazda−
godtak őtőle, távol állanak az ő kínjától
való félelem miatt, sírván és jajgatván,
16. És ezt mondván: Jaj! jaj! a nagy
város, amely öltözött gyolcsba és bí−
borba és skarlátba, és megékesíttetett
arannyal, drágakövekkel és gyöngyök−
kel; hogy elpusztult egy órában annyi
gazdagság!
17. És minden hajósmester és a
hajókon levők mind, a sokaság és az
evezők, és valakik a tengeren keres−
kednek, távol állának. Ésa. 23,14.
18. És kiáltának, látván az ő égésének
füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló
e nagy városhoz? Ezék. 27,30.
19. És port hányván az ő fejükre,
kiáltának sírván és jajgatván, és ezt
mondván: Jaj! jaj! az a nagy város,
amelyben meggazdagodott mindenki,
akinek hajói voltak a tengeren, annak
drágaságaiból, hogy elpusztult egy
órában! Józs. 7,6. 1Sám. 4,12. Jób 2,12.
20. Örülj őrajta menny, és ti szent
apostolok és próféták; mert az Isten
büntette meg őt érettetek való bünte−
téssel. Ésa. 44,23. 49,13. Jer. 51,48. Luk. 11,49.
21. És egy erős angyal egy nagy
malomkőhöz hasonló követ felvőn és
a tengerbe veté, ezt mondván: Ilyen
módon nagy sebességgel vettetik el
Babilon, ama nagy város, és többé meg
nem találtatik. Jer. 51,64.
22. És hárfásoknak és muzsikások−
nak, és síposoknak és trombitásoknak
szava tebenned többé nem hallatik;
és semmi mesterségnek mestere nem
találtatik többé tebenned; és malomnak
zúgása sem hallatik többé tebenned;
Ésa. 24,8. Jer. 7,34. 16,9. 25,10. Ezék. 26,13.
23. És szövétneknek világossága többé
tebenned nem fénylik; és vőlegénynek
és menyasszonynak szava sem hallatik
többé tebenned; mert a te kalmáraid
voltak a földnek fejedelmei; mert a te
bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a
népek. Ésa. 23,8. Jer. 33,11.
24. És abban prófétáknak és szentek−
nek vére találtatott, és mindeneknek,
akik megölettek a földön. rész 6,9.

Nagy sokaság dicséri Istent
Örömének Babilon leomlásán

19 És ezek után hallám mintegy
nagy sokaságnak nagy szavát az
égben, amely ezt mondja vala: Alleluja!
Az üdvösség és a dicsőség, és a tisz−
tesség és a hatalom az Úré, a mi Is−
tenünké!
rész 4,11. 7,10. 12,10.
2. Mert igazak és igazságosak az Ő
ítéletei,
és azt a nagy paráznát, amely a
földet megrontotta az ő paráznaságával,
elítélte, és megbosszulta az Ő szolgái−
nak vérét annak kezén.
rész 6,10. 16,7. 18,20. 5Móz. 32,43.
3. És másodszor is mondának: Allelu−
ja! és annak füstje felmegy örökkön
örökké. rész 14,11. Ésa. 34,10.
4. És leborula a huszonnégy vén és
a négy élőlény, és imádá az Istent,
aki a királyiszékben ül vala, mondván:
Ámen! Alleluja! rész 4,4. Neh. 5,13.
5. És a királyiszéktől szózat jöve ki,
amely ezt mondja vala: Dicsérjétek a
mi Istenünket mindnyájan Ő szolgái,
akik félitek Őt, kicsinyek és nagyok!

rész 11,18. Zsolt. 134,1.

A Bárány menyegzője

6. És hallám mintegy nagy sokaság
szavát, és mintegy sok vizek zúgását, és
mintegy erős mennydörgések szavát,
mondván: Alleluja! mert uralkodik az
Úr, a mi Istenünk, a Mindenható.

Ezék. 1,24. Mik. 4,7.
7. Örüljünk és örvendezzünk, és
adjunk dicsőséget néki, mert eljött a
Bárány menyegzője, és az Ő felesége
elkészítette magát,
Ésa. 44,23.
Mát. 22,2. 25,10. 2Kor. 11,2. Ef. 5,32.
8. És adatott annak, hogy felöltöz−
zék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba;
mert a fehér gyolcs a szenteknek
igazságos cselekedetei.

Zsolt. 45,13. 132,9. Ezék. 16,10.
9. És monda nékem: Írd meg: Bol−
dogok azok, akik a Bárány menyegző−
jének vacsorájára hivatalosak . És
monda nékem: Ezek az Istennek igaz
beszédei.
rész 22,6. Mát. 22,2. Luk. 14,15.
10. És leborulék annak lábai előtt,
hogy imádjam őt, de monda nékem:
Meglásd, ne tedd; szolgatársad va−
gyok néked és a te atyádfiainak, akik−
nél a Jézus bizonyságtétele van; Istent
imádd, mert a Jézus bizonyságtétele
a prófétaság szelleme.

rész 22,8. Csel. 10,26. 14,14. 1Ján. 5,10.

Krisztus megjelenése

11. És látám, hogy az ég megnyílt,
és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül
vala, hivatik vala Hűnek és Igaznak,
és igazságosan ítél és hadakozik.

rész 3,14. Ésa. 11,4. Ján. 14,6.
12. És az Ő szemei olyanok, mint a
tűzláng; és az Ő fején sok korona; az Ő
neve fel vala írva, amit senki nem tud,
csak Ő maga. rész 1,14. 2,17. Ésa. 9,6.
13. És vérrel hintett ruhába vala
öltöztetve, és a neve Isten Igéjének
neveztetik.
Ésa. 63,3. Ján. 1,1. 1Ján. 5,7.
14. És mennyei seregek követik
vala Őt fehér lovakon, fehér és tiszta
gyolcsba öltözve.
rész 4,4. 7,9. Mát. 28,3.
15. És az Ő szájából éles kard jön
vala ki,
hogy azzal verje a pogányokat;
és Ő fogja azokat legeltetni vasvesz−
szővel; és Ő nyomja a mindenható Isten
haragja hevének borsajtóját.
rész 1,16. 2,16. 12,5. 14,20. Zsolt. 2,8. 9.
Ésa. 11,4. 63,3−−6. 2Thess. 2,8. Zsid. 4,12.
16. És az Ő ruháján és tomporán oda
vala írva az Ő neve: királyoknak Kirá−
lya, és uraknak Ura. rész 2,17. 17,14. 19,12.
Zsolt. 72,15 −−19. Dán. 2,47. 1Tim. 6,15.

A fenevad és hamis próféta vége

17. És láték egy angyalt állani a
napban, és kiálta nagy szóval, mondván
minden madaraknak, amelyek repdes−
nek vala az égnek közepette: Jöjjetek el,
és gyűljetek egybe a nagy Istennek
vacsorájára; 1Sám. 17,44. Jer. 12,9. Ezék. 39,17.
18. Hogy egyétek a királyok húsát,
és vezérek húsát és hatalmasok húsát,
és lovaknak és rajtuk ülőknek húsát,
és mindenkinek húsát, szabadokét és
szolgákét, és kicsinyekét és nagyokét.
Ezék. 39,18−−20.
19. És látám, hogy a fenevad és a föld
királyai és az ő seregeik egybegyűltek,
hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon
ül vala és az Ő serege ellen. rész 16,16.
20. És megfogaték a fenevad, és ővele
együtt a hamis próféta, aki a csodákat
tette őelőtte, amelyekkel elhitette azo−
kat, akik a fenevad bélyegét felvették,
és akik imádták annak képét: ők ketten
elevenen a kénkővel égő tüzes tóba
vettetének:
rész 13,8. 16,13. 20,10. Ésa. 30,33. Dán. 7,11.
21. A többiek pedig megöletének a
lovon ülőnek kardjával, amely az Ő
szájából jön vala ki; és a madarak mind
megelégedének azoknak húsával.
vers 15. 17. 18. rész 17,16.

ÁMEN.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 177
Heti: 838
Havi: 5 240
Össz.: 861 251

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 90. Jelenések Könyve 17-19. 2009.03.05.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »