Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

JÁNOS APOSTOLNAK MENNYEI
JELENÉSEKRŐL VALÓ KÖNYVE

20-22. FEJEZET

A sátán ezer évre megkötöztetik

20 És láték egy angyalt leszállani a
mennyből, akinél vala a mélység−
nek kulcsa, és egy nagy lánc a kezében.
rész 1,18. 9,1.
2. És megfogá a sárkányt, azt a régi
kígyót, aki az ördög és sátán, és meg−
kötözé azt ezer esztendőre,
rész 12,9. Ésa. 24,22. 2Pét. 2,4. Júd. 6.
3. És veté őt a mélységbe, és bezárá
azt és bepecsételé őfelette, hogy többé
el ne hitesse a népeket, míg betelik az
ezer esztendő; azután el kell néki oldoz−
tatni egy kevés időre. rész 16,14.

Első feltámadás

4. És láték királyiszékeket, és leülé−
nek azokra, és adaték nékik ítélettétel;
és látám azoknak lelkeit, akiknek fejü−
ket vették a Jézus bizonyságtételéért és
az Isten Igéjéért, és akik nem imádták a
fenevadat, sem annak képét, és nem
vették annak bélyegét homlokukra és
kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisz−
tussal ezer esztendeig. rész 6,9. 13,12.
Dán. 7,9. 22. Mát. 19,28.
Luk. 22,30. Róm. 8,17. 1Kor. 6,2. 2Tim. 2,12.
5. A többi halottak pedig meg nem
elevenedének, mígnem betelik az ezer
esztendő. Ez az első feltámadás.
6. Boldog és szent, akinek része
van az első feltámadásban: ezeken
nincs hatalma a második halálnak;
hanem lesznek az Istennek és a
Krisztusnak papjai, és uralkodnak
Ővele ezer esztendeig.

rész 1,6. 5,10. 21,7. Ésa. 61,6. 1Pét. 2,9.

Góg és Magóg

7. És mikor eltelik az ezer esztendő,
a sátán eloldatik az ő fogságából.
8. És kimegy, hogy elhitesse a föld
négy szegletén lévő népeket, a Gógot
és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket
háborúra, akiknek száma, mint a tenger
fövenye. rész 16,14. Ezék. 38,2. 1Pét. 5,8.
9. És feljövének a föld szélességére,
és körülvevék a szentek táborát és a
szeretett várost; és Istentől a mennyből
tűz szálla alá, és megemészté azokat.
10. És az ördög, aki elhitette őket,
vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van
a fenevad és a hamis próféta; és kínoz−
tatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

Az utolsó ítélet

11. És láték egy nagy fehér királyi−
széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete
elől eltűnék a föld és az ég, és helyük
nem találtaték. Dán. 2,25. 2Pét. 3,7.
12. És látám a halottakat, nagyokat
és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és
könyvek nyittatnak meg, majd egy más
könyv nyittaték meg, amely az életnek
könyve; és megítéltetnek a halottak
azokból, amik a könyvekbe voltak írva,
az ő cselekedeteik szerint. Zsolt. 69,28.
Jer. 17,10. Dán. 7,10. 12,1. Mát. 16,27.
Róm. 2,6. 2Kor. 5,10. Fil. 4,3. 1Thess. 4,15−−17.
13. És a tenger kiadá a halottakat,
akik benne voltak; és a halál és a pokol
is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak;
és megítéltetnek mindnyájan az ő csele−
kedeteik szerint.
14. A pokol pedig és a halál vettetének
a tűznek tavába. Ez a második halál,
a tűznek tava. rész 2,11. 1Kor. 15,26.
15. És ha valaki nem találtatott beírva
az élet könyvében, a tűznek tavába
vetteték.

Új ég, új föld. Új Jeruzsálem

21 Ezután láték új eget és új földet;
mert az első ég és az első föld
elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.
Ésa. 65,17. 66,22. 2Pét. 3,13.
2. És én, János, látám a szent várost,
az új Jeruzsálemet, amely az Istentől
szálla alá a mennyből, elkészítve, mint
egy férje számára felékesített meny−
asszony. Ésa. 52,1. 54,5. 61,10.
2Kor. 11,2. Gal. 4,26. Zsid. 11,10. 12,22. 13,14.
3. És hallék nagy szózatot, amely ezt
mondja vala az égből: Ímé, az Isten
sátora az emberekkel van, és velük
lakozik, és azok az Ő népei lesznek,
és maga az Isten lesz velük, az ő Iste−
nük.
Ezék. 43,7. 2Kor. 6,16.
4. És az Isten eltöröl minden köny−
nyet az ő szemeikről; és a halál nem
lesz többé; sem gyász, sem kiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé, mert
az elsők elmúltak.
rész 7,17.
Ésa. 25,8. 35,10. 61,3. 1Kor. 15,26. 54.
5. És monda az, aki a királyiszéken
ül vala: Ímé, mindent újjá teszek. És
monda nékem: Írd meg, mert e beszé−
dek hűek és igazak. Ésa. 43,19. 2Kor. 5,17.
6. És monda nékem: Meglett. Én va−
gyok az Alfa és az Omega, a kezdet és
a vég. Én a szomjazónak adok az élet
vizének forrásából ingyen.

rész 1,8. 22,13. Ésa. 12,3. 55,1. Ján. 4,10. 14. 7,37.
7. Aki győz, örökségül nyer min−
dent; és annak Istene leszek, és az
fiam lesz nékem.
Róm. 8,17. 32. Zsid. 8,10.
8. A gyáváknak pedig és hitetlenek−
nek, és utálatosoknak és gyilkosoknak,
és paráznáknak és bűbájosoknak, és
bálványimádóknak és minden hazu−
goknak, azoknak része a tűzzel és kén−
kővel égő tóban lesz, ami a második
halál.
Gal. 5,21. Ef. 5,5. 1Tim. 1,9. Zsid. 12,14.

A menyasszony, a Bárány felesége

9. És jöve hozzám egy a hét angyal kö−
zül, akinél a hét utolsó csapással telt hét
pohár vala, és szóla nékem, mondván:
Jer, megmutatom néked a menyasz−
szonyt, a Bárány feleségét.
rész 15,1. 19,7.
10. És elvive engem Szellemben egy
nagy és magas hegyre, és megmutatá
nékem azt a nagy várost, a szent Jeru−
zsálemet, amely Istentől szállott alá a
mennyből.
Ezék. 48,1−−35.
11. Benne vala az Isten dicsősége;
és annak világossága hasonló vala a
legdrágább kőhöz, úgymint kristály−
tiszta jáspis kőhöz;

12. És nagy és magas kőfala vala,
tizenkét kapuja, és a kapukon tizenkét
angyal, és felírott nevek, amelyek az
Izrael fiai tizenkét törzsének nevei:
13. Napkeletről három kapu; északról
három kapu; délről három kapu; nap−
nyugatról három kapu. Ezék. 48,31−−34.
14. És a város kőfalának tizenkét
alapja vala, és azokon a Bárány tizenkét
apostolának nevei. Mát. 16,18. Gal. 2,9.
15. Aki pedig énvelem beszéle, annál
vala egy aranyvessző, hogy megmérje
a várost, és annak kapuit és kőfalát.
Ezék. 40,3. Zak. 2,1.
16. És a város négyszögben fekszik,
és a hossza annyi, mint a szélessége. És
megméré a várost a vesszővel tizenkét−
ezer stádiumnyira: annak hosszúsága
és szélessége és magassága egyenlő.
17. És megméré annak kőfalát száz−
negyvennégy singre, ember mértéké−
vel, azaz angyaléval.
18. És kőfalának rakása jáspisból vala;
a város pedig tiszta arany, tiszta üveg−
hez hasonló.
19. És a város kőfalának alapjai éke−
sítve voltak mindenféle drágakövekkel.
Az első alap jáspis; a második zafír; a
harmadik kalcedon; a negyedik sma−
ragd; Ésa. 54,11.
20. Az ötödik sárdonix; a hatodik sár−
dius; a hetedik krizolitus; a nyolcadik
berillus; a kilencedik topáz; a tizedik
krisopráz; a tizenegyedik jácint; a tizen−
kettedik amethist.
21. A tizenkét kapu pedig tizenkét
gyöngy; minden egyes kapu egy−egy
gyöngyből vala; és a város utcája tiszta
arany; olyan, mint az átlátszó üveg.
rész 22,2.
22. És templomot nem láttam ab−
ban: mert az Úr, a mindenható Isten
annak temploma, és a Bárány.

Ján. 4,23. 1Kor. 13,12.
23. És a városnak nincs szüksége a
napra, sem a holdra, hogy világítsa−
nak benne; mert az Isten dicsősége
megvilágosította azt, és annak szövét−
neke a Bárány.
Ésa. 60,19.
24. És a nemzetek, akik megtartat−
nak, annak világosságában járnak; és
a föld királyai az ő dicsőségüket és tisz−
tességüket abba viszik. Ésa. 60,3. 5. 66,12.
25. És annak kapui be nem záratnak
nappal; éjszaka ugyanis ott nem lesz;
Ésa. 60,11. 20.
26. És a nemzetek dicsőségét és tisz−
tességét abba viszik.
27. És nem megy abba be semmi
tisztátalan, sem aki utálatosságot és
hazugságot cselekszik, hanem csak
akik beirattak az élet könyvébe, amely
a Bárányé. rész 3,5. 13,8. 20,12.
Ésa. 35,8. 52,1. Dán. 12,1. Jóel 3,17. Fil. 4,3.

Az élet vize és fája

22 És megmutatá nékem az élet
vizének tiszta folyóját, amely ra−
gyogó vala, mint a kristály, az Istennek
és a Báránynak királyiszékéből jővén
ki. Zsolt. 36,8. Ezék. 47,1. Zak. 14,8. Ján. 7,38. 39.
2. Az Ő utcájának közepén, és a folyó−
vizen innen és túl életnek fája vala, mely
tizenkét gyümölcsöt terem vala, min−
den hónapban meghozván gyümölcsét;
és levelei a nemzetek gyógyítására
valók. rész 2,7. 1Móz. 2,9. Ezék. 47,12.
3. És semmi elátkozott nem lesz
többé; és az Istennek és a Báránynak
királyiszéke benne lesz; és az Ő szol−
gái szolgálnak néki;
Ezék. 48,35. Zak. 14,11.
4. És látják az Ő orcáját; és az Ő
neve homlokukon lesz.

rész 14,1. Mát. 5,8. 1Kor. 13,12. 1Ján. 3,2.
5. És ott éjszaka nem lesz; és nem
lesz szükségük szövétnekre és nap−
világra; mert az Úr Isten világosítja
meg őket, és országolnak örökkön
örökké.
rész 21,23. Zsolt. 36,9. 84,11.
Dán. 7,18. 27. Róm. 5,17. 2Tim. 2,12.

Intés és óvás

6. És monda nékem: E beszédek
hűek és igazak; és az Úr, a szent prófé−
ták Istene bocsátotta el az Ő angyalát,
hogy megmutassa az Ő szolgáinak
azokat, amiknek meg kell lenni hamar.
rész 1,1. 19,9. Zsid. 1,1. 10,37.
7. Ímé, eljövök hamar. Boldog, aki
megtartja e könyv prófétálásának be−
szédeit. rész 1,3. 3,11.
8. És én, János vagyok az, aki ezeket
hallottam és láttam: és mikor hallottam
és láttam, leborulék az angyal lábai
előtt, hogy őt imádjam, aki nékem eze−
ket megmutatta vala. rész 19,10.
9. Az pedig monda nékem: Meglásd,
ne tedd; mert szolgatársad vagyok
néked, és a te atyádfiainak a próféták−
nak, és azoknak, akik megtartják e
könyvnek beszédeit. Az Istent imádd.
10. Azután monda nékem: Be ne
pecsételd e könyv prófétálásának be−
szédeit, mert az idő közel van.
rész 1,3. 12,4. 9. Dán. 8,26.
11. Aki igazságtalan, legyen igazságta−
lan ezután is; és aki fertelmes, legyen
fertelmes ezután is; és aki igaz, legyen
igaz ezután is; és aki szent, szenteltes−
sék meg ezután is. Ezék. 3,27. 2Tim. 3,13.
12. És ímé, eljövök hamar; és az én
jutalmam velem van, hogy megfizessek
mindenkinek, amint az ő cselekedete
lesz. rész 20,12. Ésa. 40,10. 62,11.
13. Én vagyok az Alfa és az Omega,
a kezdet és a vég, az első és utolsó.
rész 1,8. 21,6. Ésa. 41,4. 44,6.
14. Boldogok, akik megtartják az Ő
parancsolatait, hogy joguk legyen az
életnek fájához, és bemehessenek a
kapukon a városba. rész 21,21. Dán. 12,12.
15. De kinn maradnak az ebek és a
bűbájosok, és a paráznák és a gyilko−
sok, és a bálványimádók és mind aki
szereti és szólja a hazugságot.
16. Én, Jézus küldöttem az én an−
gyalomat, hogy ezekről bizonyságot
tegyen néktek a gyülekezetekben.
Én vagyok Dávidnak ama gyökere
és ága: ama fényes és hajnali csillag.

rész 1,1. 2,28. 5,5. 4Móz. 24,17. Ésa. 11,1. 10.
Jer. 23,5. 6. Zak. 6,12. 1Pét. 3,22. 2Pét. 1,19.
17. És a Szellem és a menyasszony
ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt
mondja: Jövel! És aki szomjúhozik,
jöjjön el; és aki akarja, vegye az élet
vizét ingyen.
rész 21,6. Ésa. 55,1. Ján. 7,37.

Ha valaki e könyvhöz hozzátesz

18. Bizonyságot teszek pedig minden−
kinek, aki e könyv prófétálásának
beszédeit hallja: Hogyha valaki ezekhez
hozzátesz, e könyvben megírt csapáso−
kat veti Isten arra; 5Móz. 4,2. 12,32. Péld. 30,6.

Ha valaki e könyvből elvesz

19. És ha valaki elvesz e prófétálás
könyvének beszédeiből, az Isten annak
részét eltörli az élet könyvéből, és a
szent városból, és azokból, amik e
könyvben megírattak. 2Móz. 32,33.

Bizony hamar eljövök

20. Ezt mondja, aki ezekről bizony−
ságot tesz: Bizony hamar eljövök.
Ámen, bizony jövel Uram Jézus!

Zsid. 9,28.
21. A mi Urunk Jézus Krisztusnak ke−
gyelme legyen mindnyájan tiveletek.
Ámen. 2Kor. 13,13.

http://vaddivilaga.blogspot.com/search/label/fest%C3%A9szet

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 184
Heti: 88
Havi: 3 932
Össz.: 872 067

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 91. Jelenések Könyve 20-22. 2009.03.06.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »