Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE

Címzés, üdvözlés

2.jpg

1. Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és
Timótheus, az atyafi, Filemonnak,
a mi szeretett munkatársunknak, Ef. 4,1.
2. És Appiának, a szeretettnek, és Ark−
hippusnak, a mi bajtársunknak, és a te
házadnál való gyülekezetnek:
Róm. 16,5. 1Kor. 16,19. Kol. 4,17.
3. Kegyelem néktek és békesség Is−
tentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól.
4. Hálát adok az én Istenemnek min−
denkor, emlegetvén téged az én imád−
ságaimban, Kol. 1,3. 1Thess. 1,2.
5. Mert hallom a te szeretetedet és
hitedet, amely van benned az Úr Jézus
és minden szentek irányában, Ef. 1,15.
6. Hogy a te hitedben való közösség
hathatós legyen a Krisztus ügyében,
minden benned lévő jónak megisme−
rése által.
Róm. 10,8. Fil. 1,9. Zsid. 3,1.
7. Mert sok örömünk és vigasztalá−
sunk van a te szeretetedben, hogy a
szentek szíve megvidámodott általad,
atyámfia. 2Kor. 7,13. 2Tim. 1,16.
A megtért rabszolga visszaküldése
8. Annakokáért jóllehet nagy bátor−
ságom van a Krisztusban, hogy meg−
parancsoljam néked azt, ami illendő,
2Kor. 13,10. 1Thess. 2,6.
9. A szeretetért inkább kérlek, mert
ilyen vagyok én, Pál, a megvénhedett,
most pedig foglya is a Jézus Krisztus−
nak;
10. Kérlek téged az én fiamért, akit
fogságomban szültem, Onésimusért,
1Kor. 4,15. Gal. 4,19. Kol. 4,9.
11. Aki egykor néked haszontalan
volt, most pedig mind néked, mind
nékem igen hasznos,
12. Akit visszaküldtem; te pedig úgy
fogadd őt, mint az én szívemet!
13. Őt magamnál akartam tartani,
hogy helyetted szolgáljon nékem az
Evangéliumért szenvedett fogságom−
ban; Róm. 15,30−−32. 1Kor. 16,18.
14. De a te megkérdezésed nélkül
semmit sem akartam cselekedni, hogy
jótéteményed ne kényszerítésből, ha−
nem szabad akaratból való legyen.
2Kor. 9,7.
15. Mert talán azért vált meg tőled
ideig−óráig, hogy őt, mint örökkévalót
kapd vissza; 1Móz. 45,5. 8. Róm. 8,28.
16. Nem úgy immár mint szolgát,
hanem szolgánál többet, mint szeretett
atyafit, kiváltképpen nékem, mennyivel
inkább pedig néked, mind testben,
mind az Úrban. Mát. 23,8.
2Kor. 5,17. Gal. 3,28. Kol. 3,22. 1Tim. 6,2.
17. Azért, ha engem részestársadnak
tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint
engem. 2Kor. 8,23.
18. Ha pedig valamit vétett volna elle−
ned, avagy tartozik neked, ezt nekem
ródd fel.
19. Én, Pál írom a saját kezemmel: én
azt megfizetem. Hogy azt ne mondjam
néked, te magaddal is tartozol nékem.
Kol. 1,23.
20. Bizonyára, atyámfia, jótéteményt
várnék tőled az Úrban: vidámítsd meg
az én szívemet Krisztusban!
2Kor. 2,2. Gal. 6,9. 2Tim. 1,16.
21. Bízván a te engedelmességedben,
így írtam néked, tudván, hogy annál,
amit mondok, többet is fogsz cseleked−
ni. 2Kor. 7,16.
22. Egyúttal pedig készíts nékem
szállást; mert reménylem, hogy a ti
imádságaitokért néktek ajándékozta−
tom. 2Kor. 1,11. Fil. 1,5. 2,24.
23. Köszönt téged Epafrás, az én
fogolytársam a Krisztus Jézusban,
Róm. 16,7. Kol. 1,7. 4,12.
24. Továbbá Márk, Aristárkhus, Dé−
más és Lukács, az én munkatársaim.
Csel. 12,12. 19,29. 27,2. Kol. 4,10. 14.
25. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme legyen a ti szellemetekkel!

ÁMEN.


PÁL APOSTOLNAK TITUSHOZ ÍRT LEVELE

Köszöntés

beke.jpg

1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisz−
tusnak pedig apostola, az Isten
választottainak hite és az istenfélelem
szerint való igazságnak megismerése
szerint;
2. Az örök élet reménységére, melyet
megígért az igazmondó Isten örök
időknek előtte, 2Tim. 1,9. 1Pét. 1,23.
3. Megjelentette pedig a maga ide−
jében az Ő Igéjét a prédikálás által,
amely reám bízatott a mi megtartó Iste−
nünknek parancsolata szerint; Titus−
nak, a közös hit szerint való igaz fiam−
nak: Csel. 9,15. 1Kor. 1,18. 2Kor. 2,13.
4. Kegyelem, irgalmasság és békes−
ség az Atya Istentől és az Úr Jézus
Krisztustól, a mi Üdvözítőnktől.

Presbiterekről, egyházfegyelemről

jezus.gif

5. Azért hagytalak téged Krétában,
hogy a hátramaradt dolgokat hozd
rendbe, és rendelj városonként pres−
bitereket, amiképpen néked meghagy−
tam; Csel. 14,23.
6. Ha van olyan, aki feddhetetlen,
egyfeleségű férfiú, akinek hívő, nem
kicsapongással vádolt avagy engedet−
len gyermekei vannak.
7. Mert szükséges, hogy a püspök
feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára;
nem akaratos, nem haragos, nem
részeges, nem verekedő, nem rút
nyerészkedő; Mát. 24,45.
8. Hanem vendégszerető, jónak ked−
velője, mértékletes, igaz, szent, maga−
tűrtető;
9. Aki ragaszkodik, amire taníttatott,
a megbízható Igéhez, hogy képes le−
gyen bátorítani is az egészséges tanítás−
sal, de meggyőzni is az ellentmondókat.
2Thess. 2,15. 1Tim. 1,10.
10. Mert van sok engedetlen, hiába−
való beszédű és csaló, leginkább a
körülmetéltek között. Ján. 1,26.
11. Akiknek száját be kell fogni, mivel
egész házakat feldúlnak, oly dolgokat
tanítanak rút nyereség okáért, amiket
nem kellene. 1Tim. 6,5.
12. Azt mondta valaki közülük, az ő
saját prófétájuk: A krétaiak folyton
hazudnak, gonosz vadak, rest hasak.
Csel. 17,28.
13. E bizonyság igaz: annakokáért
fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben
épek legyenek, 2Kor. 13,10.
14. Ne figyeljenek a zsidó mesékre, és
az igazságtól elfordult emberek paran−
csolataira. Ésa. 29,13. Mát. 15,9.
15. Minden tiszta a tisztáknak: de a
megfertőztetetteknek és hitetleneknek
semmi sem tiszta; hanem megfertőzte−
tett azoknak mind elméjük, mind lelki−
ismeretük. Luk. 11,39. Róm. 14,20.
16. Vallják, hogy ismerik az Istent,
de cselekedeteikkel megtagadják Őt,
mivelhogy utálatosak és engedetlenek
és minden jó cselekedetre alkalmatla−
nok. 1Ján. 2,4.

Különböző állapotúak intése

cross-hands.jpg

2 Te pedig azokat szóljad, amik az
egészséges tanításhoz illenek.
1Tim. 6,3.
2. Hogy az öreg emberek józanok le−
gyenek, tisztességesek, mértékletesek;
teljesek a hitben, szeretetben, állhata−
tosságban.
3. Hasonlóképpen az öregasszonyok
szentekhez illő magaviseletűek legye−
nek, nem patvarkodók, sem sok borivás
rabjai, a szépre tanítsanak,
4. Hogy józanságra neveljék az ifjú
asszonyokat, hogy férjüket és gyerme−
keiket szeressék, 1Pét. 3,3. 4.
5. Legyenek mértékletesek, tiszták,
háziasak, jók, férjüknek engedelmesek,
hogy az Isten Igéje ne káromoltassék.
Gal. 3,28.
6. Az ifjakat hasonlóképpen intsd,
hogy józanok legyenek:
7. Mindenben magadat add példaké−
pül a jó cselekedetekben; a tanításban
romlatlanságot és komolyságot mutat−
ván, Ef. 6,24. Fil. 3,17.
8. Egészséges és feddhetetlen beszé−
det, hogy az ellenfél megszégyenüljön,
mivel semmi gonoszt nem tud rólatok
mondani. Neh. 5,9.
9. A szolgákat intsd, hogy a saját uraik−
nak engedelmeskedjenek, mindenben
kedvüket keressék, ne ellenkezzenek,
10. Ne tolvajkodjanak, hanem min−
denben hűséget tanúsítsanak, hogy a
mi megtartó Istenünknek tanítását
ékesítsék mindenben.

Az üdvözítő, megszentelő kegyelem

j3.jpg

11. Mert megjelent az Isten üdvözí−
tő kegyelme minden embernek,
Ján. 1,9. 3,16. Róm. 5,15. Jak. 1,18. 1Ján. 2,8.
12. Amely arra tanít minket, hogy
megtagadva a hitetlenséget és a
világi kívánságokat, mértékletesen,
igazán és szentül éljünk a jelenvaló
világon:
13. Várván ama áldott reménységet
és a mi nagy Istenünk és Üdvözí−
tőnk, Jézus Krisztus dicsőségének
megjelenését; 1Kor. 1,7. Zsid. 9,28. 1Ján. 3,2.
14. Aki Önmagát adta érettünk,
hogy megváltson minket minden
hamisságtól, és tisztítson magának
egy saját népet, jó cselekedetekre igye−
kezőt. Gal. 1,4. Kol. 1,14. Zsid. 1,3. 9,14. 1Ján. 1,7.
15. Ezeket szóljad, és ints és feddj
teljes hatalommal; senki téged meg
ne vessen. Róm. 8,14−−18. 2Tim. 4,2.

A felsőbbség iránti engedelmesség

3 Emlékeztesd őket, hogy a fejede−
lemségeknek és hatalmasságok−
nak vessék alá magukat, engedelmes−
kedjenek az elöljáróknak, minden jó
cselekedetre készek legyenek,
Kol. 1,10. Zsid. 13,21. 1Pét. 2,13.
2. Senkit ne szidalmazzanak, ne ve−
szekedjenek, gyöngédek legyenek,
teljes szelídséget tanúsítván minden
ember iránt. Ef. 4,31. Jak. 3,6.
3. Mert egykor mi is esztelenek, enge−
detlenek, tévelygők, különböző kíván−
ságoknak és gyönyöröknek szol−gái,
gonoszságban és irigységben élők,
utálatosak, egymást gyűlölők voltunk.
2Móz. 20,16. 1Kor. 6,11. 1Tim. 3,16.

Az újjászületés fürdője

jesus-king.jpg

4. De amikor a mi üdvözítő Iste−
nünknek jósága és az emberekhez
való szeretete megjelent,
Ján. 3,16. 1Tim. 2,3. Jak. 1,18. 1Pét. 1,23.
5. Nem az igazságnak cselekedetei−
ből, amelyeket mi cselekedtünk, ha−
nem az Ő irgalmasságából tartott
meg minket az újjászületésnek für−
dője és a Szent Szellem megújítása
által, Ján. 3,3. Róm. 11,6. 2Kor. 5,17. Ef. 2,8. 9.
6. Amit kitöltött reánk bőséggel a
mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által;
Róm. 3,2. 5,10.
7. Hogy az Ő kegyelméből megiga−
zulván, örökösök legyünk az örök
élet reménysége szerint.
Róm. 3,26. 5,17. 8,17. 23. 24.
Erősítsd meg ez igaz beszédeket
8. Igaz ez a beszéd, és akarom, hogy
ezeket megerősítsd, hogy igyekezze−
nek jó cselekedetekkel elöljárni azok,
akik Istenben hívőkké lettek. Ezek jók
és hasznosak az embereknek.
Róm. 10,9. 10. 1Tim. 1,15. Zsid. 11,6.

Kerüld a viszálykodást

9. A balgatag vitatkozásokat, a nem−
zetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdé−
seket, a viszálykodást és a törvény felől
való harcokat azonban kerüld, mert
haszontalanok és hiábavalók. 1Tim. 1,4.
10. A szakadást szító embert egy vagy
két intés után kerüld;
Mát. 18,17. 2Kor. 13,2. 2Tim. 3,5.
11. Tudván, hogy az ilyen romlott,
és vétkezik, önmaga is kárhoztatván
magát. Csel. 13,46.
12. Mikor Ártemást vagy Tikhikust
hozzád küldöm, siess hozzám jönni
Nikápolyba; mert elhatároztam, hogy
ott töltöm a telet. Csel. 20,4.
13. A törvénytudó Zénást és Apollóst
gondosan indítsd útnak, hogy semmi−
ben se legyen hiányuk. Csel. 18,24.
Fil. 1,11. Kol. 1,10. 2Pét. 1,8.
14. Tanulják meg pedig a mieink is,
hogy jó cselekedetekkel járjanak elől
a kényszer szülte szükségben, ne−
hogy gyümölcstelenek legyenek.
15. Köszöntenek téged mind a velem
lévők. Köszöntsd azokat, akik a hitben
szeretnek minket. Kegyelem mindnyá−
jatokkal! Ámen.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 41
Tegnapi: 184
Heti: 41
Havi: 3 885
Össz.: 872 020

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 92. Pál Filemonhoz, 2009.03.07.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »