Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
TIMÓTHEUSHOZ ÍRT ELSŐ LEVELE

Óvás a hamis tanítóktól


1 Pál, Jézus Krisztus apostola a mi
üdvözítő Istenünknek, és Jézus
Krisztusnak, a mi reménységünknek
rendelése szerint,
Gal. 1,1. Kol. 1,27. Tit. 1,3. 2,10. 3,4.
2. Timótheusnak, az én igaz fiamnak a
hitben: Kegyelem, irgalom és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és Krisztus Jé−
zustól, a mi Urunktól. Csel. 16,1−−3.
3. Amiképpen Macedóniába mene−
telemkor kértelek téged, hogy maradj
Efézusban, hogy figyelmeztess egye−
seket, ne tanítsanak másképp,
Csel. 16,1. 20,1.
4. Se mesékkel, se végnélküli nemzet−
ségtáblázatokkal ne foglalkozzanak,
amelyek inkább versengéseket támasz−
tanak, mint Istenben való épülést a hit
által. 1Kor. 4,17. Gal. 1,6. 7.
5. A parancsolatnak vége pedig a
tiszta szívből, jó lelkiismeretből és
igaz hitből való szeretet:

Róm. 13,8. Gal. 5,14.
6. Melyektől némelyek eltévelyedtek
és üres fecsegésre hajlottak: 2Tim. 2,22.
7. Kik törvénytanítók akarnak lenni,
holott nem értik, sem amiket beszél−
nek, sem amiket erősítgetnek.
8. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha
valaki törvényszerűen él vele, Róm. 7,12.
9. Tudván azt, hogy a törvény nem az
igazért van, hanem a törvényszegőkért
és engedetlenekért, az istentelenekért
és bűnösökért, a latrokért és fertelme−
sekért, az atya− és anyagyilkosokért,
embergyilkosokért. Gal. 3,19. Jel. 21,8.
10. Paráznákért, férfifertőztetőkért,
emberrablókért, hazugokért, hamisan
esküvőkért, és ha van még valami, ami
az egészséges tanítással ellenkezik,
11. A boldog Isten dicsőségének Evan−
géliuma szerint, mely reám bízatott.
12. És hálát adok annak, aki engem
megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi
Urunknak, hogy engem hűnek ítélt,
rendelvén a szolgálatra,
1Kor. 7,25. 2Kor. 3,5. 6. 4,1. Kol. 1,25.
13. Ki előbb istenkáromló, üldöző
és erőszakoskodó voltam: de könyörült
rajtam, mert tudatlanul cselekedtem
hitetlenségben; Csel 8,3. 9,1. 1Kor. 15,9.
14. Szerfelett megsokasodott pedig
a mi Urunknak kegyelme a Krisztus
Jézusban való hittel és szeretettel.

Luk. 7,47. Fil. 3,6.
15. Igaz beszéd ez és teljes elfo−
gadásra méltó, hogy Krisztus Jézus
azért jött e világra, hogy üdvözítse a
bűnösöket, akik közül első vagyok
én.
Mát. 9,13. Luk. 19,10. Róm. 5,8. 1Ján. 3,5.
16. De azért könyörült rajtam, hogy
Jézus Krisztus bennem mutassa
meg legelőbb a teljes hosszútűrését,
példa gyanánt azoknak, akik majd
hisznek Őbenne az örök életre.

17. Az örökkévaló királynak pedig,
a halhatatlan, láthatatlan, egyedül
bölcs Istennek tisztesség és dicsőség
örökkön örökké! Ámen.
Róm. 1,23.
18. Ezt a parancsolatot adom néked,
fiam Timótheus, a rólad szóló korábbi
próféciák szerint, hogy harcold meg
ama nemes harcot,
Csel. 16,1. 2Tim. 4,7.
19. Tartsd meg a hitet és a jó lelki−
ismeretet,
melyet némelyek elvetvén, a
hit dolgában hajótörést szenvedtek;
20. Akik közül való Himenéus és Ale−
xander, akiket átadtam a sátánnak,
hogy megtanulják, hogy ne káromolják
az Istent. Mát. 18,17. 1Kor. 5,5. 2Tim. 4,14.

Buzdítás imára

prayerblog.jpg

2 Buzdítalak azért, hogy mindenek
előtt tartassanak könyörgések,
imádságok, közbenjárások, hálaadások
minden emberért, Jer. 29,7.
2. Királyokért és minden hatalomban
lévőkért, hogy csendes és nyugodal−
mas életet élhessünk, teljes istenféle−
lemmel és tisztességgel. Róm. 13,1.
3. Mert ez jó és kedves dolog a mi
üdvözítő Istenünk előtt, Róm. 12,2.

poster-jesus-child-28.jpg

Isten akarata,
hogy minden ember üdvözüljön

4. Aki azt akarja, hogy minden em−
ber üdvözüljön és az igazság ismere−
tére eljusson.
Ésa. 55,1. Ezék. 18,23. 2Pét. 3,9.
5. Mert egy az Isten, egy a közben−
járó is Isten és emberek között, az
ember Krisztus Jézus,

Gal. 3,19. 20. Zsid. 9,15.
6. Aki adta Önmagát váltságul
mindenekért, mint tanúbizonyság a
maga idejében,
Ésa. 53,12. Gal. 4,4.
7. Ami végett rendeltettem én hirdető−
vé és apostollá, pogányok tanítójává hit−
ben és igazságban; igazságot szólok a
Krisztusban, nem hazudok. Csel. 9,15.
8. Akarom azért, hogy imádkozzanak
a férfiak minden helyen, tiszta kezeket
emelvén föl harag és versengés nélkül.
Ján. 4,21.

Mi ékesíti az asszonyokat

9. Hasonlatosképpen az asszonyok
tisztességes öltözetben, szemérmetes−
séggel és mértékletességgel ékesítsék
magukat; nem hajfonatokkal és arany−
nyal vagy gyöngyökkel, vagy drága
öltözékkel, Zsolt. 103,4. 5.
10. Hanem, amint illik az istenfélelmet
valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel.
11. Az asszony csendességben tanul−
jon, teljes alárendeltségben.
12. A tanítást pedig nem engedem
meg az asszonynak, sem hogy a férfin
uralkodjék, hanem legyen csendesség−
ben. Jóel 2,28. Gal. 3,28.
13. Mert Ádám teremtetett elsőnek,
azután Éva. 1Móz. 2,7. 22.
14. És nem Ádám csalattatott meg, ha−
nem az asszony megcsalattatván, bűn−
be esett: 1Móz. 3,1−−6.
15. Mindazáltal megtartatik a gyer−
mekszüléskor, ha megmaradnak a hit−
ben és a szeretetben és a szentségben
józansággal. Ésa. 7,14. 9,6. Zsid. 12,14.

Az egyház elöljáróiról

3 Igaz ez a beszéd: Ha valaki a püs−
pöki hivatalra törekszik, nemes
munkára vágyik. Csel. 20,28.
2. Szükséges annakokáért, hogy a
püspök feddhetetlen legyen, egyfelesé−
gű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes,
vendégszerető, a tanításra alkalmas;
3. Nem borozó, nem verekedő, nem
rút nyereségre vágyó; hanem szelíd, ver−
sengéstől mentes, nem pénzsóvárgó;
4. Ki a maga házát jól igazgatja, gyer−
mekeit engedelmességben tartja, teljes
tisztességben; Józs. 24,15.
5. Mert ha valaki az ő tulajdon házát
nem tudja igazgatni, mimódon visel
gondot az Isten egyházára?
6. Ne legyen új hívő, nehogy felfuval−
kodván, az ördög kárhozatába essék.
7. Szükséges pedig, hogy jó bizony−
sága is legyen a kívülvalóktól; nehogy
gyalázatba és az ördög tőrébe essék.
8. Hasonlóképpen a diakónusok tisz−
tességesek legyenek, ne kétfelé beszé−
lők, ne sok borivásba merülők, ne ha−
szonlesők; Ezék. 44,21. Csel. 6,3.
9. Hanem olyanok, akiknél megvan a
hit titka tiszta lelkiismerettel.
10. És ezek is először megpróbáltas−
sanak, azután szolgáljanak, ha feddhe−
tetlenek.
11. Feleségeik hasonlóképpen tisztes−
ségesek, nem patvarkodók, józanok,
mindenben hűek legyenek.
12. A diakónusok egyfeleségű férfiak
legyenek, akik gyermekeiket és tulaj−
don házaikat jól igazgatják.
13. Mert akik jól szolgálnak, szép tisz−
tességet szereznek maguknak, és sok
bizodalmat a Jézus Krisztusban való hit−
ben. Mát. 25,21. Gal. 6,1. 2.

tableau.gethsemane.gif

Az istenfélelem titka a Krisztusban

14. Ezeket írom néked, remélvén,
hogy nemsokára hozzád megyek;
15. De ha késnék; hogy tudd meg,
mimódon kell forgolódnod az Isten
házában, mely az élő Istennek egyhá−
za, az igazságnak oszlopa és erőssé−
ge.
Róm. 4,1. 1Pét. 1,12. 3,18. 1Ján. 5,6.
16. És minden ellentmondás nélkül
nagy az istenfélelem eme titka: Isten
megjelent testben, megigazíttatott
Szellemben, meglátták az angyalok,
hirdették a pogányok közt, hittek
Őbenne a világon, felvitetett dicső−
ségben.
Mát. 3,16. Ján. 1,1. 14. Csel. 2,24. 26,23.
Róm. 1,4. 2Kor. 5,21. 23. 1Pét. 1,20. 1Ján. 1,2. 3,5.

Óvás a törvénykezőktől

4 A Szellem pedig nyíltan mondja,
hogy az utolsó időben némelyek el−
szakadnak a hittől, hitető szellemekre
és gonosz szellemek tanításaira figyel−
mezvén. Ján. 16,13. 1Pét. 1,20. 2Pét. 2,1.
2. Hazug beszédűek képmutatása
által, kik meg vannak bélyegezve a saját
lelkiismeretükben.
3. Akik tiltják a házasságot, sürgetik
az eledelektől való tartózkodást, melye−
ket Isten teremtett hálaadással való
élvezésre a hívőknek és azoknak, akik
megismerték az igazságot. 1Kor. 8,8.
4. Mert Istennek minden teremtett
állata jó, és semmi sem megvetendő,
ha hálaadással élnek azzal;
Tit. 1,15.
5. Mert megszenteltetik Istennek
Igéje és könyörgés által.
2Móz. 23,25.

04.jpg

Intés az istenfélelem gyakorlására

6. Ha ezeket az atyafiak elé tárod,
Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel,
olyan, aki a hitnek és helyes tanításnak
beszédein növekedett, melynek te is
követője lettél; 2Tim. 3,14.
7. A közönséges és vénasszonyos
meséket pedig utasítsd el. Hanem
gyakorold magadat az istenfélelemben:
8. Mert a test gyakorlásának kevés
haszna van; de az istenfélelem minden−
re hasznos, mert megvan benne a jelen−
való és a jövendő élet ígérete. Zsolt. 37,4.
9. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra
méltó. Zsolt. 37,4. 84,11. Mát. 6,33.
10. Hiszen azért fáradunk és szen−
vedünk szidalmakat, mert remény−
ségünket az élő Istenbe vetettük, aki
minden embernek Üdvözítője, a hí−
vőknek mindenképpen.
Csel. 14,17.
11. Ezeket hirdesd és tanítsd.
12. Senki a te ifjúságodat meg ne
vesse, hanem légy példa a hívőknek
beszédben, magaviseletben, szeretet−
ben, szellemben, hitben, tisztaságban.

13. Amíg odamegyek, legyen gondod
a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra.
14. El ne hanyagold a benned lévő
kegyelmi ajándékot, amely prófétálás
által, a presbitérium kézrátétele által
adatott néked.
rész 1,18. Csel. 6,6.
15. Ezekre legyen gondod, ezeknek
szenteld magad, hogy előhaladásod
nyilvánvaló legyen mindenki előtt.
16. Ügyelj magadra és a tanításra;
maradj meg azokban, mert ha ezt
teszed, mind magadat, mind hallgatói−
dat megtartod. Ezék. 33,9.

Özvegyekről, elöljárókról az egyházban

5 Az idősebb embert ne dorgáld
meg, hanem intsd mint atyádat;
az ifjabbakat mint atyádfiait;
2. Az idősebb asszonyokat mint anyá−
kat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet,
teljes tisztasággal.
3. Az özvegyasszonyokat, akik való−
ban egyedül élnek, tiszteld.
4. Ha pedig valamely özvegyasszony−
nak gyermekei vagy unokái vannak,
tanulják meg, hogy elsősorban a ma−
guk házanépe iránt legyenek istenfé−
lők, és hálájukat róják le szüleik iránt,
mert ez szép és kedves dolog az Isten
előtt. Mát. 15,4.
5. A valóban özvegy és magára hagya−
tott asszony pedig reménységét az Isten−
be vesse, és legyen foglalatos a könyörgé−
sekben és imádságokban éjjel és nappal.
6. A bujálkodó pedig élve meghalt.
7. És ezeket hirdesd, hogy feddhetet−
lenek legyenek.
8. Ha pedig valaki az övéiről és főkép−
pen az ő házanépéről gondot nem visel:
a hitet megtagadta, és rosszabb a po−
gánynál.
9. Özvegyasszonyok közé csak olyan
kerüljön, aki legalább hatvanéves, és
egy férfinak volt felesége,
10. Akinek jó cselekedeteiről bizony−
sága van; ha gyermeket nevelt, ha ven−
déglátó volt, ha a szentek lábait mosta,
ha a nyomorultakon segített, ha min−
den jó cselekedetben foglalatos volt.
11. A fiatalabb özvegyasszonyokat pe−
dig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisz−
tus ellenére, férjhez akarnak menni:
12. Ezeknek ítélete megvan, mivel−
hogy az első hitet megvetették. Zsid. 6,4.
13. Egyszersmind pedig dologkerü−
lők lévén, megtanulják a házról házra
való járogatást; sőt nemcsak dologkerü−
lők, hanem fecsegők is, és más dolgába
avatkozók, olyanokat szólván, amiket
nem kellene. 2Thess. 3,11.
14. Akarom tehát, hogy a fiatalabbak
férjhez menjenek, gyermekeket szülje−
nek, háztartást vigyenek, és semmine−
mű alkalmat ne adjanak az ellenségnek
a szidalmazásra. 1Kor. 7,9. Tit. 2,8.
15. Mert némelyek már elhajlottak
a sátánhoz.
16. Ha valamely hívő férfinak vagy
nőnek vannak özvegyei, segítse azokat,
és ne terheltessék meg a gyülekezet,
hogy azokat segíthesse, akik valóban
özvegyek. 1Móz. 47,12. Ruth 2,18. Mát. 15,4.

Méltó a munkás a maga jutalmára

17. A szolgálatukat jól betöltő presbite−
rek kétszeres megbecsülésre legyenek
méltók, főképpen akik az igehirdetés−
ben és tanításban fáradoznak.
Gal. 6,6. 1Thess. 5,12. Zsid. 13,17.
18. Mert azt mondja az Írás: A nyom−
tató ökörnek ne kösd be a száját; és:
Méltó a munkás a maga jutalmára.

3Móz. 19,13. 5Móz. 24,14. 25,4.
Mát. 10,10. Luk. 10,7. 1Kor. 9,7−−9. 14.
19. Presbiter ellen vádat ne fogadj el,
hanem csak két vagy három tanú−
bizonyságra. 5Móz. 17,6. Mát. 18,16.
20. A vétkeseket mindenki előtt fedd
meg, hogy a többiek is elrettenjenek.
21. Kérve kérlek az Istenre és Krisz−
tus Jézusra és a kiválasztott angyalokra,
hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül,
semmit se tégy részrehajlásból.
rész 6,13. 5Móz. 1,17.
22. A kézrátevést el ne hirtelenkedd,
se ne légy részes a más bűneiben; ten−
magadat tisztán tartsd. rész 4,14. 2Ján. 11.
23. Ne légy tovább vízivó, hanem élj
egy kevés borral, gyomrodra és gyako−
ri gyengélkedésedre való tekintettel.
24. Némely emberek bűnei nyilván−
valók már az ítélet előtt is, másokéi
viszont csak utána derülnek ki. Jak. 4,17.
25. Hasonlóképpen a jó cselekedetek
is nyilvánvalók; és amelyek másképpen
vannak, azok sem titkolhatók el. 1Pét. 3,8.

Szolgák kötelességei

6 Akik iga alatt vannak mint szolgák,
a saját uraikat teljes tisztességre
méltóknak tekintsék, hogy Isten nevét
és a tanítást káromlás ne érje.
Ésa. 52,5. Ef. 6,5. Tit. 2,9. 1Pét. 2,18.
2. Akiknek pedig hívő uraik vannak,
azokat meg ne vessék, mivelhogy atya−
fiak; hanem annál inkább szolgáljanak,
mivelhogy hívők és szeretettek, akik a
jótevésben foglalatosak. Ezeket tanítsd
és ezekre buzdíts. Kol. 4,1.

A tévtanítókról

3. Ha valaki másképpen tanít, és
nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus
egészséges beszédeit és az istenfélelem
szerint való tanítást, Gal. 1,6−−9.
4. Az felfuvalkodott, aki semmit sem
ért, hanem vitatkozásokban és szóhar−
cokban szenved, amelyekből származik
az irigység, viszálykodás, káromlások,
rosszindulatú gyanúsítgatások, 1Kor. 8,2.
5. Megbomlott elméjű és az igazság−
tól megfosztott embereknek hiábavaló
torzsalkodásai, akik az istenfélelmet
nyerészkedésnek tekintik. Azoktól,
akik ilyenek, eltávozzál. Róm. 16,17.

Nagy nyereség az istenfélelem

6. De valóban nagy nyereség az is−
tenfélelem, megelégedéssel;

Zsolt. 37,16. 103,5. Préd. 5,15. Fil. 4,11.
7. Mert semmit sem hoztunk a
világba, tehát, ki sem vihetünk
semmit;

8. De ha van élelmünk és ruházatunk,
elégedjünk meg vele. Zsid. 13,5.

goldnug01.jpg

A pénz szerelme

9. Akik pedig meg akarnak gazdagod−
ni, kísértésbe, tőrbe és sok esztelen
és káros kívánságba esnek, melyek az
embereket veszedelembe és romlásba
sodorják. Mát. 13,22.
10. Mert minden rossznak gyökere
a pénz szerelme: mely után sóvárogva
némelyek eltévelyedtek a hittől, és ma−
gukat általszegezték sok fájdalommal.

Buzdítás a hit harcára

11. De te, oh Istennek embere, eze−
ket kerüld; hanem kövesd az igazsá−
got, az istenfélelmet, a hitet, a szere−
tetet, az állhatatosságot, a szelídséget.

12. Harcold meg a hitnek szép
harcát, ragadd meg az örök életet,
amelyre Isten elhívott, és amiről
szép hitvallást tettél sok bizonyság
előtt.
Fil. 3,12. 2Tim. 4,7. Zsid. 13,23.
13. Meghagyom néked Isten előtt, aki
megelevenít mindeneket, és Krisztus
Jézus előtt, aki bizonyságot tett Poncius
Pilátus előtt ama szép vallástétellel,
Ján. 5,21. 18,37. Jel. 1,5.
14. Hogy tartsd meg a parancsolatot
szeplőtlenül, feddhetetlenül a mi Urunk
Jézus Krisztus megjelenéséig,
Kol. 3,4. 2Thess. 1,7. 1Pét. 1,13. 5,4.
15. Amit a maga idejében előhoz
ama boldog és egyedül hatalmas,
királyoknak Királya és uraknak Ura,

rész 1,11. Jel. 17,14.
16. Akié egyedül a halhatatlanság,
aki hozzáférhetetlen világosságban
lakozik; akit az emberek közül senki
nem látott, sem nem láthat: akinek
tisztesség és örökkévaló hatalom.

Ámen. 2Krón. 5,14. Ján. 1,18. 5,26. 6,46.
17. Azoknak, akik gazdagok e világon,
mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel,
se ne reménykedjenek a bizonytalan
gazdagságban, hanem az élő Isten−
ben, aki gazdagon megad nékünk
mindent a mi bőséges táplálásunkra;

18. Jót tegyenek, legyenek gazdagok
a jó cselekedetekben, legyenek szíve−
sen adakozók, közösséget vállalók,
19. Kincset gyűjtvén maguknak jó ala−
pul a jövőre, hogy megragadják az örök
életet. Júd. 25.
20. Oh, Timótheus, őrizd meg ami rád
van bízva, elfordulván a szentségtelen
üres beszédektől és a hamisan tudo−
mánynak nevezett álismeret ellenveté−
seitől; Jel. 2,25. 3,11.
21. Amellyel némelyek kevélykedvén,
a hittől eltévelyedtek. Kegyelem veled!
Ámen. Zsid. 11,6.

PÁL APOSTOLNAK
TIMÓTHEUSHOZ ÍRT MÁSODIK LEVELE

Köszöntés

1 Pál, Jézus Krisztusnak apostola
Isten akaratából, a Krisztus Jézus−
ban való életnek ígérete szerint,
Ján. 5,24. 39. 40. Róm. 5,21. Zsid. 9,15.
2. Timótheusnak, az én szeretett fiam−
nak: kegyelem, irgalom, békesség az
Atya Istentől és a Krisztus Jézustól,
a mi Urunktól.
3. Hálát adok az Istennek, akinek
szolgálok őseimtől fogva tiszta lelki−
ismerettel, hogy szüntelen emlékezem
reád könyörgéseimben éjjel és nappal,
4. Megemlékezvén a te könnyhulla−
tásaidról, kívánván téged látni, hogy
örömmel teljesedjem be.
5. Eszembe jutván a benned lévő, kép−
mutatás nélkül való hit, amely lakozott
először a te nagyanyádban Loisban és
anyádban Eunikében; meg vagyok
azonban győződve, hogy benned is.
Csel. 16,1.

A kegyelmi ajándékok felgerjesztése

6. Minekokáért emlékeztetlek téged,
hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi
ajándékát, amely benned van az én
kezeimnek reád tétele által.
5Móz. 34,9.
Csel. 6,6. 8,17. 1Tim. 4,14. Zsid. 6,2. 1Pét. 4,11.
7. Mert nem a félelem szellemét ad−
ta nékünk az Isten, hanem erőnek és
szeretetnek és józanságnak szelle−
mét.
Luk. 24,49. Róm. 8,15.
8. Ne szégyelld hát a mi Urunk bi−
zonyságtételét, se engem, az Ő foglyát;
hanem szenvedd el a rosszat velem
együtt az Evangéliumért, Istennek ere−
je által. rész 1,12. 16. Márk 8,38. Luk. 9,26.
Róm. 1,16. 1Kor. 1,18. Ef. 3,1.1Tim. 2,6.
9. Aki megtartott minket és hívott
szent hívással, nem a mi cselekede−
teink szerint, hanem az Ő saját vég−
zése és kegyelme szerint, mely ada−
tott nékünk Krisztus Jézusban örök
időknek előtte,
Róm. 3,20. 8,28. 11,29. 16,25.
Ef. 1,4. 2,8. 9. 1Thess. 4,7. Tit. 3,5. 1Pét. 1,20.
10. Megjelentetett pedig most a mi
Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak meg−
jelenése által, aki eltörölte a halált,
világosságra hozta pedig az életet és
halhatatlanságot az Evangélium által,

1Kor. 15,54. Ef. 1,9.
Kol. 1,26. Zsid. 2,14. 1Pét. 1,20.
11. Amelyre nézve tett engem ige−
hirdetővé és apostollá és pogányok taní−
tójává.
12. Amiért szenvedem is ezeket: de
nem szégyenlem, mert tudom, kinek
hittem, és bizonyos vagyok abban,
hogy amit rám bízott, meg tudja őriz−
ni ama napra.
Csel. 9,15. 1Pét. 4,19.
13. Az egészséges beszédeknek pél−
dáját megtartsd, amiket tőlem hallot−
tál, a Krisztus Jézusban való hitben és
szeretetben. rész 3,14. Róm. 2,20. 6,17.
1Tim. 1,10. 6,3. Tit. 1,9. Zsid. 10,23.
14. A rád bízott drága kincset őrizd
meg a bennünk lakozó Szent Szellem
által.
Róm. 6,14.
15. Azt tudod, hogy elfordultak tőlem

az ázsiabeliek mind, akik közül való

Figellus és Hermogenés.

16. Az Úr legyen irgalmas az Onészi−
forosz házanépének: mert gyakorta
megvidámított engem, és az én bilin−
csemet nem szégyellte; Mát. 5,7. Filem. 7.
17. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón
keresett engem, meg is talált.
18. Az Úr adja meg neki, hogy találjon
irgalmasságot az Úrnál ama napon. És
hogy mily nagy szolgálatot tett Efézus−
ban, te jobban tudod. 2Thess. 1,10. Zsid. 6,10.

Az Istennek tetsző harcosok

2 Te annakokáért, én fiam, erősöd−
jél meg a Krisztus Jézusban való
kegyelemben;
Zsolt. 68,35.
2. És amiket tőlem hallottál sok bi−
zonyság által, azokat bízd hű emberek−
re, akik mások tanítására is alkalmasak
lesznek. 1Tim. 1,18.
3. Szenvedd el velem együtt a nehéz−
ségeket, mint a Jézus Krisztus jó kato−
nája.
4. Egy harcos sem elegyedik bele az
élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt
harcosává fogadta. 1Kor. 9,25.
5. Ha pedig küzd is valaki, nem koro−
náztatik meg, ha nem szabályszerűen
küzd.
6. A fáradozó földművesnek kell a
gyümölcsökben először részesülnie.
7. Fontold meg amit mondok; adjon
azért az Úr neked megértést mindenek−
ben.
8. Emlékezzél meg, hogy Jézus
Krisztus feltámadott a halálból, aki
a Dávid magvából való az én Evangé−
liumom szerint:
Csel. 2,30. 1Kor. 15,1.
9. Amelyért mint egy gonosztevő
szenvedek mind a bilincsekig; de Isten
Igéje nincs bilincsbe verve.

10. Annakokáért mindent elszenve−
dek a választottakért, hogy ők is elnyer−
jék a Krisztus Jézusban való üdvösséget
örök dicsőséggel egyben. 2Kor. 1,6.
11. Igaz beszéd ez. Mert ha vele
együtt meghaltunk, vele együtt fo−
gunk élni is.
1Tim. 1,15.
12. Ha kitartunk, vele együtt fogunk
uralkodni is; ha megtagadjuk, Ő is
megtagad minket;
Mát. 10,33. Márk 8,38.
Luk. 12,9. Róm. 8,17. 1Pét. 4,13.
13. Ha hitetlenkedünk, Ő hű marad:
Ő magát meg nem tagadhatja.

Róm. 3,3. 9,6.

Óvás a tévtanítók szóharcaitól

14. Ezekre emlékeztess, kérvén kérve
őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkoz−
zanak haszontalanul a szavak felől,
a hallgatók romlására. rész 4,1. 1Tim. 1,4.
15. Igyekezz, hogy Isten előtt becsü−
letesen megállj, mint oly munkás, aki
szégyent nem vall, aki helyesen haso−
gatja az igazságnak beszédét.
16. A közönséges, üres lármákat pe−
dig kerüld, mert mind nagyobb isten−
telenségre növekednek.
17. És az ő beszédük mint a rákfekély
terjed; közülük való Himenéus és Filétus.
18. Akik az igazság mellől eltévelyed−
tek, azt mondván, hogy a feltámadás
már megtörtént, és feldúlják némelyek
hitét. 1Kor. 15,12.
19. Mindazáltal megáll az Istennek
erős fundamentuma, melynek pecsétje
ez: Ismeri az Úr az övéit, és: Álljon
el a hamisságtól mindenki, aki Krisz−
tus nevét vallja.
Náh. 1,7.
Mát. 24,24. Ján. 10,14. Róm. 8,35. 1Ján. 2,19.
20. Egy nagy házban pedig nemcsak
arany és ezüst edények vannak, hanem
fából és cserépből valók is; és azok
közül némelyek tisztességre, némelyek
pedig gyalázatra valók. Róm. 9,23.
21. Ha tehát valaki magát ezektől tisz−
tán tartja, tisztességre való edény lesz,
megszentelt, és hasznos a gazdának,
minden jó cselekedetre alkalmas.

Intés derék életre

22. Az ifjúkori kívánságokat pedig
kerüld; hanem kövesd az igazságot,
a hitet, a szeretetet, a békességet
azokkal egyetembe, akik segítségül
hívják az Urat tiszta szívből.
1Kor. 1,2.
23. Az ostoba és nevelésre alkalmat−
lan vitatkozásokat pedig kerüld, tudván,
hogy azok háborúságokat szülnek.
24. Az Úr szolgájának pedig nem sza−
bad torzsalkodnia, hanem legyen min−
denkihez szívélyes, tanításra alkalmas,
türelmes.
25. Aki szelíden fenyíti az ellensze−
gülőket; talán ha adna nékik az Isten
megtérést az igazság megismerésére,
26. És felocsúdnának az ördög kelep−
céjéből, aki foglyul tartja őket a maga
akaratában. 2Kor. 4,4.

Az utolsó idők ámítóiról

3 Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó
napokban nehéz idők állnak be.
2. Mert lesznek az emberek magukat
szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, ke−
vélyek, káromkodók, szüleik iránt enge−
detlenek, háládatlanok, tisztátalanok,
2Pét. 3,3. Júd. 18.
3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetet−le−
nek, rágalmazók, mértéktelenek, ke−
gyetlenek, a jót nem kedvelők.
4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodot−
tak, inkább a gyönyörnek, mint Isten−
nek szeretői.
5. Akiknél megvan az istenfélelem
látszata, de megtagadják annak erejét.
És ezeket kerüld. 1Kor. 2,4.
6. Mert ezek közül valók azok, akik
betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik
a bűnökkel megterhelt és sokféle kíván−
ságoktól űzött asszonykákat,
7. Akik mindenkor tanulnak, de az igaz−
ság megismerésére eljutni nem képesek.
8. Miképpen pedig Jánnes és Jámbres
ellene állottak Mózesnek, akképpen
ezek is ellene állanak az igazságnak;
megromlott elméjű, a hitre nézve nem
becsületes emberek. 2Móz. 7,11.
9. De nem jutnak előbbre: mert esz−te−
lenségük nyilvánvaló lesz mindenki
előtt, amiképpen amazoké is az lett.

A Szentírás bölccsé tesz az üdvösségre

10. Te azonban követted az én taní−
tásomat, életmódomat, szándékomat,
hitemet, hosszútűrésemet, szeretete−
met, kitartásomat,
11. Üldöztetéseimet, szenvedéseimet,
amelyek rajtam estek Antiókhiában,
Ikóniumban, Listrában: minémű üldöz−
tetéseket szenvedtem! de mindezekből
megszabadított engem az Úr. Csel. 13,14.
12. De mindazok is, akik istenfélően
akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöz−
tetni fognak. Mát. 16,24. Ján. 17,14. Csel. 14,22.
13. A gonosz emberek pedig és az
ámítók növekednek a rosszaságban,
tévúton járnak és tévútra vezetnek.
14. De te maradj meg azokban, ami−
ket tanultál és amikről meggyőződtél,
tudván kitől tanultad.
15. Mivelhogy gyermekségedtől fog−
va ismered a szent Írásokat, amelyek
téged bölccsé tehetnek az üdvösség−
re a Krisztus Jézusban való hit által.

Zsolt. 119,11. Ján. 20,31. Róm. 10,17.
16. A teljes Írás Istentől ihletett
és hasznos a tanításra, a feddésre,
a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre,
Luk. 1,70. 2Pét. 1,19−−21.
17. Hogy tökéletes legyen az Isten
embere, minden jó cselekedetre fel−
készített. 1Tim. 6,11. Tit. 1,9.

Hirdesd az Igét,
szolgálatodat teljesen betöltsd

4 Kérlek azért, az Isten és a Krisztus
Jézus színe előtt, aki ítélni fog
élőket és holtakat, az Ő eljövetelére
és az Ő országára,
2. Hirdesd az Igét, állj elő vele akár
alkalmas, akár alkalmatlan időben, ints,
feddj, buzdíts teljes béketűréssel és
tanítással. Ésa. 58,1.
3. Mert lesz idő, mikor az egészséges
tanítást el nem szenvedik, hanem a
saját kívánságaik szerint gyűjtenek ma−
guknak tanítókat, mert viszket a fülük;
4. És az igazságtól elfordítják az ő
fülüket, de a mesékhez odafordulnak.
5. De te józan légy mindenekben,
tarts ki a nehézségekben, az evangé−
lista munkáját cselekedd, szolgálatodat
teljesen betöltsd. Csel. 21,8.
6. Mert én immár megáldoztatom, és
az én elköltözésem ideje beállott.

Pál harca és koronája

7. Ama nemes harcot megharcol−
tam, futásomat bevégeztem, a hitet
megtartottam:
1Tim. 6,12.
8. Végezetre eltétetett nékem a
megigazultság koronája, melyet meg−
ád nékem az Úr ama napon, az igaz
Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem
mindazoknak is, akik várva várják
az Ő megjelenését.
2Kor. 1,10. Jak. 1,12.

Tudósítások, megbízások

9. Igyekezzél hozzám jönni hamar.
10. Mert Démás engem elhagyott,
e jelen való világhoz ragaszkodván, és
elment Thessalonikába: Krescens Ga−
láciába, Titus Dalmáciába. 1Ján. 5,18. 19.
11. Egyedül Lukács van velem. Már−
kust magadhoz vévén, hozd magaddal:
mert nekem alkalmas a szolgálatra.
12. Tikhikust pedig Efézusba küldöt−
tem. Csel. 20,4.
13. A felsőruhámat, melyet Troászban
Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el,
a könyveket is, kiváltképpen a perga−
meneket.
14. Az ércműves Sándor sok bajt
szerzett nékem: fizessen meg az Úr
néki cselekedetei szerint.
15. Tőle te is őrizkedjél, mert szer−
felett ellenállott a mi beszédünknek.
16. Első védekezésem alkalmával sen−
ki sem volt mellettem, hanem minden−
ki elhagyott. Ne számíttassék be nékik.
Luk. 23,34. Csel. 7,60.

Az Úr megszabadít minden gonosztól

17. De az Úr mellettem állott, és
megerősített engem, hogy általam
az igehirdetés teljességre jusson, és
meghallják azt a pogányok mind.
És kiszabadultam az oroszlán szájá−
ból.
2Pét. 2,9.
18. És megszabadít engem az Úr
minden gonosz cselekedettől, és
megtart az Ő mennyei országára;
akinek dicsőség örökkön örökké!
Ámen.
Zsolt. 121,7.

Üdvözletek

19. Köszöntsd Priszkát és Akvilát,
és az Onesifórus házanépét.
20. Erástus Korinthusban maradt;
Trófimust pedig Milétumban hagytam
betegen.
21. Igyekezzél tél előtt eljönni. Köszönt
téged Eubulus és Pudens és Linus és
Klaudia, és mind az atyafiak.
22. Az Úr Jézus Krisztus a te szelle−
meddel. Kegyelem veletek! Ámen.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 109
Tegnapi: 255
Heti: 1 372
Havi: 4 108
Össz.: 860 119

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 93. Pál Timótheushoz írt I. és II.levele 2009.03.08.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »