Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A THESSALONIKABELIEKHEZ
ÍROTT ELSŐ LEVELE

http://www.youtube.com/watch?v=MlDqU5dfVXQ

Hálaadás
a thessalonikabeliek hitéért
és állhatatosságáért

1 Pál, Silvánus és Timótheus a
thessalonikabeliek gyülekezetének,
amely van az Atya Istenben és az Úr
Jézus Krisztusban: kegyelem néktek
és békesség Istentől, a mi Atyánktól,
és az Úr Jézus Krisztustól. Ján. 14,23.
Csel. 17,1−−9. 2Kor. 1,19. 1Pét. 5,12. 1Ján. 1,3.
2. Hálát adunk az Istennek minden−
kor mindnyájatokért, emlékezvén róla−
tok a mi imádságainkban;
Róm. 1,8. Kol. 1,3. 4. 2Thess. 1,3.
3. Szüntelenül emlegetve a ti hitetek
munkáját, és a ti szeretetetek fáradozá−
sát, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől
való reménységetek állhatatosságát,
a mi Istenünk és Atyánk előtt: Ján. 6,29.
1Kor. 13,13. Gal. 5,6. Zsid. 6,10. Jak. 2,17.
4. Mivel tudjuk, Istentől szeretett
atyámfiai, hogy ti ki vagytok választva;
Kol. 3,12. 2Thess. 2,13.
5. Mivelhogy a mi Evangéliumunk
nálatok nem állt csak szóban, hanem
isteni erőkben is, Szent Szellemben
is, sok bizodalomban is; amiképpen
tudjátok, hogy milyenek voltunk közöt−
tetek a ti érdeketekben. Róm. 1,16.
1Kor. 2,4. 2Kor 6,6. Kol. 2,2. 2Thess. 3,7. Zsid. 2,3.

Befogadni az Igét
a Szent Szellem örömével

6. És ti a mi követőinkké lettetek és az
Úréi, befogadván az Igét sokféle szo−
rongattatás között, a Szent Szellem
örömével; Csel. 5,41. 13,52. 17,5. 1Kor. 4,16.
7. Úgyhogy példaképpé lettetek Ma−
cedóniában és Akhájában minden hívő
számára. Csel. 19,21. Róm. 10,18.
8. Mert nemcsak Macedóniában és
Akhájában zendült ki tőletek az Úr Igé−
je, hanem mindenfelé híre ment a ti
Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy
szükségtelen arról valamit is szólnunk.
9. Mert ők maguk hirdetik felőlünk,
hogy milyen volt a hozzátok való mene−
telünk, és miként tértetek meg az Isten−
hez a bálványoktól, hogy az élő és igaz
Istennek szolgáljatok, Fil. 3,20.
10. És várjátok az Ő Fiát az égből,
akit feltámasztott a halálból, a Jézust,
aki megszabadított minket amaz eljö−
vendő haragtól. Róm. 2,7. Zsid. 9,28.

Az apostol emlékezteti az
atyafiakat a gyülekezet kezdeteire

2 Mert magatok is tudjátok, atyám−
fiai, hogy a hozzátok való menete−
lünk nem volt hiábavaló;
2. Sőt inkább, noha előbb már szen−
vedés és bántalmazás ért bennünket
Filippiben, amint tudjátok, volt bátorsá−
gunk a mi Istenünkben, hogy közötte−
tek is hirdessük az Isten Evangéliumát
sok tusakodással. Csel. 16,22. 17,2.
3. Mert a mi buzdításunk nem hitetés−
ből van, sem nem tisztátalanságból,
sem nem álnokságból:
4. Hanem amiképpen az Isten mél−
tónak tartott minket arra, hogy reánk
bízza az Evangéliumot, akképpen
szólunk. Nem úgy, mint akik embe−
reknek akarnak tetszeni, hanem az
Istennek, aki ismeri a mi szívünket.
1Krón. 29,17. Gal. 1,10. Tit. 1,3.
5. Mert amint tudjátok, sem hízelkedő
beszéddel, sem telhetetlenség színében
nem léptünk fel soha, Isten a tanú rá;
6. Sem emberektől való dicsőítést
nem kerestünk, sem tőletek, sem má−
soktól, noha mint Krisztus apostolai, fel−
léphettünk volna tekintélyünk súlyával.
Ján. 5,41. 1Kor. 9,1. 4. 1Tim. 5,17.
7. De szívélyesek voltunk közöttetek,
amiként a dajka dajkálgatja az ő gyer−
mekeit. 4Móz. 11,12.
8. Így, az utánatok való vágyódásunk−
ban, készek voltunk közölni veletek
nemcsak az Isten Evangéliumát, ha−
nem a mi magunk lelkét is, mivel−
hogy szeretteinkké lettetek nékünk.
2Kor. 12,15.
9. Emlékezhettek ugyanis atyámfiai
a mi fáradozásunkra és bajlódásunkra,
mert éjjel és nappal munkálkodtunk,
nehogy valakinek terhére legyünk, és
úgy hirdettük néktek az Isten Evan−
géliumát. 2Kor. 11,9.
10. Ti vagytok a tanúi és az Isten,
milyen szentül, igazán és feddhetet−
lenül éltünk előttetek, akik hisztek.
11. Valamint tudjátok, hogy miként atya
az ő gyermekeit, úgy intettünk és buz−
dítgattunk egyenként mindnyájatokat.
12. És kérve kértünk, hogy Istenhez
méltóan viseljétek magatokat, aki az Ő
királyságába és dicsőségébe hívott
el titeket. Kol. 1,10. 1Pét. 1,15.
13. Ugyanazért mi is hálát adunk az
Istennek szüntelenül, hogy ti befo−
gadtátok az Istennek általunk hirde−
tett Igéjét; nem úgy, mint emberek
beszédét, hanem mint Isten beszé−
dét, aminthogy valósággal az is, amely
munkálkodik is bennetek, akik hisz−
tek. rész 1,2. 3. 1Pét. 1,23.
14. Mert ti, atyámfiai, követői lette−
tek az Isten gyülekezeteinek, amelyek
Júdeában vannak a Krisztus Jézusban,
mivelhogy ugyanúgy szenvedtetek ti is
a saját honfitársaitoktól, miként azok is
a zsidóktól, Csel. 17,5. Gal. 1,22. Zsid. 10,33.
15. Akik megölték az Úr Jézust is,
és a saját prófétáikat, és minket is ül−
döznek, és az Istennek nem tetszenek,
és minden embernek ellenségei;
16. Akik megtiltják nékünk, hogy a
pogányoknak prédikáljunk, hogy üdvö−
züljenek; így töltik be mindenkor bűnei−
ket; de végül utolérte őket az Isten
haragja. Luk. 11,22. Csel. 13,50. 14,19. 22,21.
17. Mi pedig, atyámfiai, amint elsza−
kasztattunk tőletek egy kis időre, arcra,
nem szívre nézve, annál buzgóságosab−
ban, nagy kívánsággal vágyódtunk, hogy
szemtől szemben láthassunk titeket.
18. El is akartunk menni hozzátok,
kiváltképpen én, Pál, egyszer is, kétszer
is, de megakadályozott minket a sátán.
Róm. 1,13. 15,22.

Ti vagytok a mi reménységünk,
örömünk és dicsekedésünk koronája

19. Mert kicsoda a mi reménységünk,
örömünk és dicsekedésünk koronája,
ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus
előtt az Ő megjelenésekor?
Péld. 16,31. 1Kor. 15,23. 2Kor. 1,14. Júd. 24.
20. Bizony ti vagytok a mi dicsősé−
günk és örömünk. rész 3,13.

Öröm a Timótheustól vett jó híreken

3 Annakokáért, amikor már nem
bírtuk tovább, jónak láttuk, hogy
egyedül maradjunk Athénban, Csel. 17,15.
2. És elküldöttük Timótheust, a mi
atyánkfiát és Istennek szolgáját és mun−
katársunkat a Krisztus Evangéliumá−
nak hirdetésében, hogy erősítsen és
bátorítson titeket a ti hitetek felől;
Róm. 16,21. 2Kor. 1,19.
3. Hogy senki meg ne tántorodjék
ama szorongattatások között; mert ti
magatok tudjátok, hogy mi arra ren−
deltettünk. Ján. 16,33. Csel. 9,16. 14,22. Ef. 3,13.
4. Mert mikor még nálatok voltunk,
előre megmondtuk néktek, hogy szo−
rongattatás vár ránk; amint meg is
történt, és tudjátok is. Csel. 20,24.
5. Annakokáért én is, mivelhogy
tovább már nem bírtam, elküldtem,
hogy megismerjem a ti hiteteket, nem
kísértett−é meg valami módon titeket
a kísértő, és nem lett−é hiábavaló a mi
fáradozásunk? 1Kor. 7,5. Gal. 2,2.

Megvigasztalódtunk reátok nézve

6. Most pedig, amikor megérkezett
hozzánk Timótheus tőletek, és öröm−
hírt hozott nékünk a ti hitetek és szere−
tetetek felől, és arról, hogy jó emléke−
zéssel vagytok irántunk, és mindenkor
kívántok látni minket, miképpen mi is
titeket; Csel. 18,5. Fil. 1,8.
7. Ezáltal megvigasztalódtunk reátok
nézve, atyámfiai, minden megpróbálta−
tásunk és szorongattatásunk mellett is,
a ti hitetek által: 2Kor. 1,4.
8. Mert szinte megelevenedünk, ha
ti erősek vagytok az Úrban. Fil. 4,1.

Az Úr gyarapítson titeket

9. Mert milyen hálával is fizethetnénk
viszonzásként az Istennek érettetek,
mindazért az örömért, amellyel örven−
dezünk miattatok a mi Istenünk előtt?!
rész 2,19. 3Ján. 4.
10. Mikor éjjel és nappal nagy buzgón
esedezünk, hogy megláthassuk a ti
orcátokat, és kipótolhassuk a ti hitetek
hiányait. Csel. 26,7.
11. Maga pedig az Isten és a mi
Atyánk, és a mi Urunk, a Jézus Krisztus
egyengesse a mi utunkat hozzátok!
12. Titeket pedig gyarapítson az Úr,
és tegyen bőségesekké az egymás
iránt és mindenki iránt való szeretet−
ben, amilyenek vagyunk mi is irán−
tatok; Fil. 1,9.
13. Hogy erősekké tegye a ti szívete−
ket, feddhetetlenekké a szentségben,
a mi Istenünk és Atyánk előtt, ami−
kor eljön a mi Urunk Jézus Krisztus
minden Ő szentjeivel együtt. Zak. 14,5.
2Thess. 2,17. Júd. 14. Jel. 20,11.

Isten akarata
a ti megszentelődésetek

4 Továbbá pedig kérünk titeket,
atyámfiai, és bátorítunk is az Úr
Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk
tanultátok, hogyan kell forgolódnotok
és Istennek tetszenetek: akképpen jár−
jatok, hogy mindinkább gyarapodjatok.
Kol. 1,10.
2. Mert tudjátok, milyen parancsola−
tokat adtunk néktek az Úr Jézus által.
3. Mert ez az Isten akarata, hogy
megszenteljen titeket, hogy magatokat
a paráznaságtól megtartóztassátok;
4. Hogy mindenitek szentségben és
tisztességben tudja bírni a maga edé−
nyét, Róm. 6,19. Ef. 2,12.
5. Nem kívánság gerjedelmével, mint
a pogányok, akik nem ismerik az Istent;
6. Hogy senki túl ne lépjen és meg ne
károsítsa valamely dologban az ő atyja−
fiát: mert az Úr az, aki itél mindezek−
ben, amint előre megmondottuk nék−
tek, és erről bizonyságot tettünk.
7. Mert nem tisztátalanságra, hanem
szentségre hívott el minket az Isten.
Róm. 12,2.
8. Aki azért megveti ezeket, nem em−
bert vet meg, hanem az Istent, aki Szent
Szellemét is nekünk adta. 1Ján. 3,24.
9. Az atyafiúi szeretetről pedig nem
is szükséges írnom néktek: mert titeket
Isten maga tanított meg arra, hogy
egymást szeressétek;
Jer. 31,33. 34. Ján. 6,45. 13,34. 1Ján. 2,20. 27.
10. Hiszen gyakoroljátok is ezt min−
den atyafi iránt egész Macedóniában.
Kérünk azonban titeket atyámfiai, hogy
mindinkább gyarapodjatok ebben;
11. És becsületbeli dolognak tartsá−
tok, hogy csendes életet éljetek, saját
dolgaitokat ellássátok, és tulajdon ke−
zeitekkel munkálkodjatok, amint meg−
hagytuk néktek;
12. Hogy a kívülvalók iránt tisztessé−
gesen viselkedjetek, és ne szoruljatok
rá senkire.

Az elhunytak felől való reménységünk

13. Nem akarom továbbá, atyámfiai,
hogy tudatlanságban legyetek azok
felől, akik elaludtak, hogy ne bánkód−
jatok, mint a többiek, akiknek nincs
reménységük. 2Sám. 12,20.
14. Mert ha hisszük, hogy Jézus
meghalt és feltámadott, azonképpen
az Isten is előhozza a Jézus által azo−
kat, akik elaludtak, Ővele együtt.
1Kor. 15,13. 20. 23.
15. Mert ezt mondjuk néktek az
Úr szavával, hogy mi akik élünk,
akik megmaradunk az Úr eljöveteléig,
semmiképpen sem előzzük meg azo−
kat, akik elaludtak. 1Kor. 15,23. 51. 52.
16. Mert maga az Úr riadóval, arkan−
gyal szózatával és isteni harsonával
leszáll az égből: és először azok támad−
nak fel, akik meghaltak a Krisztusban;
Csel. 1,11. 2Thess. 1,7.
17. Azután mi, akik élünk, akik meg−
maradunk, elragadtatunk velük együtt
a felhőkben, hogy találkozzunk az Úr−
ral a levegőben; és ekképpen minden−
kor az Úrral leszünk.
Ján. 12,26. 14,3, 17,24. Jel. 11,12. 21,3. 4. 22,3−−5.
18. Annakokáért vigasztaljátok egy−
mást e beszédekkel.

A Krisztus eljövetelére
várakozzunk éberségben

5 Az időkről és időszakokról pedig,
atyámfiai, nem szükséges írnom
néktek; Mát. 24,3.
2. Mert igen jól tudjátok ti magatok,
hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a
tolvaj éjjel. Luk. 21,34. 1Thess. 5,4. Jel. 3,3.
3. Mert amikor ezt mondják: Békes−
ség és biztonság, akkor hirtelen veszede−
lem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a
terhes asszonyra; és semmiképpen meg
nem menekednek. Ésa. 13,6. Hós. 13,13.
4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötét−
ségben, hogy az a nap tolvaj módra
lephetne meg titeket.
Csel. 26,18. Róm. 13,12. 1Ján. 2,8.
5. Ti mindnyájan világosság fiai
vagytok és nappal fiai; nem vagyunk
az éjszakáé, sem a sötétségé! Ef. 5,8.
6. Tehát nehogy elszunnyadjunk, mint
a többiek, hanem legyünk éberek és
józanok. Mát. 25,5. Márk 13,35.
7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak;
és akik részegek, éjjel részegednek le.
8. Mi azonban, akik nappaliak
vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén
a hitnek és szeretetnek mellvasába,
és sisak gyanánt az üdvösségnek
reménységébe. Ésa. 59,17. Ef. 6,14.

Üdvösségre rendelt minket az Úr

9. Mert nem haragra rendelt min−
ket az Isten, hanem arra, hogy
üdvösséget nyerjünk a mi Urunk
Jézus Krisztus által,
Róm. 9,22. 2Thess. 2,13. 1Pét. 2,8.
10. Aki meghalt érettünk, hogy akár
ébren vagyunk, akár alszunk, együtt
éljünk Ővele. 2Kor. 5,15.
11. Vigasztaljátok azért egymást, és
építse egyik a másikat, amiképpen
cselekszitek is.

Üdvözletek, áldás

12. Kérünk továbbá titeket atyámfiai,
hogy becsüljétek azokat, akik fára−
doznak közöttetek, és elöljáróitok az
Úrban, és intenek titeket; Zsid. 13,7. 17.
13. És az ő munkájukért viseltessetek
irántuk megkülönböztetett szeretettel.
Egymással békességben éljetek.
14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai,
intsétek a rendetleneket, bátorítsátok
a kishitűeket, gyámolítsátok az erőt−
leneket, türelmesek legyetek mindenki
iránt.
15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek
rosszért rosszal ne fizessen; hanem
mindenkor jóra törekedjetek úgy egy−
más iránt, mint mindenki iránt.
16. Mindenkor örüljetek. Fil. 4,4.
17. Szüntelen imádkozzatok. Luk. 18,1.
18. Mindenben hálákat adjatok;
mert ez az Isten akarata a Krisztus
Jézusban tihozzátok. Fil. 4,6.
19. A Szellemet ki ne oltsátok.
Ef. 4,30. 1Tim. 4,14. 2Tim. 1,6.
20. A prófétálást meg ne vessétek,
1Kor. 14,1.
21. Mindent megpróbáljatok; ami jó,
azt megtartsátok! 1Ján. 4,1.
22. Mindentől, ami gonosznak látszik,
őrizkedjetek!

A békesség Istene megszentel titeket

23. Maga pedig a békesség Istene
szenteljen meg titeket mindenestől, és
a ti egész valótok: szellemetek, lelke−
tek és testetek feddhetetlenül őriztes−
sék meg a mi Urunk Jézus Krisztus
eljövetelére. rész 3,13. 1Kor. 1,8. 9. Fil. 4,9.
24. Hű az, aki elhívott titeket, és Ő
meg is cselekszi azt. 1Kor. 10,13. Fil. 1,6.
25. Atyámfiai, imádkozzatok érettünk.
26. Köszöntsétek az összes atyafiakat
szent csókkal.
27. Kényszerítlek titeket az Úrra,
hogy olvastassék fel e levél minden
szent atyafi előtt.
28. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme veletek! Ámen.

PÁL APOSTOLNAK
A THESSALONIKABELIEKHEZ
ÍROTT MÁSODIK LEVELE

Köszöntés

1 Pál és Silvánus és Timótheus a
thessalonikabeli gyülekezetnek,
Istenben, a mi Atyánkban, és az Úr
Jézus Krisztusban: 2Kor. 1,9. 1Thess. 1,1.
2. Kegyelem néktek és békesség
Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus
Krisztustól. Zsolt. 84,7.

Hálaadás a szellemi növekedésért

3. Mindenkor hálaadással tartozunk
az Istennek, atyámfiai, tiérettetek,
ahogy ez méltó is, mivel felettébb
megnövekedett a ti hitetek, és mind−
nyájatokban bővölködik az egymás
iránt való szeretet;
rész 2,13. 2Kor. 4,15. 1Thess. 1,3.
4. Annyira, hogy mi magunk dicsek−
szünk veletek az Isten gyülekezeteiben,
a ti kitartástok és hitetek felől, minden
ti üldöztetéstek és szorongattatástok
között, amelyeket szenvedtek: 2Kor. 7,14.
5. Bizonyságául az Isten igazságos íté−
letének; hogy méltók legyetek az Isten
királyságára, amelyért szenvedtek is.
Fil. 1,28. 1Thess. 2,14.
6. Mert igazságos dolog az az Isten
előtt, hogy szorongattatással fizessen
azoknak, akik titeket szorongatnak.
Jel. 6,10.
7. Néktek pedig, akik szorongattat−
tok, nyugodalommal velünk együtt,
amikor megjelenik az Úr Jézus az égből
az Ő hatalmas angyalaival. Jel. 14,13.
8. Tűznek lángjában, hogy bosszút áll−
jon azokon, akik nem ismerik az Istent,
és akik nem engedelmeskednek a mi
Urunk Jézus Krisztus Evangéliumának.
Náh. 1,6. Zsolt. 79,6. Zsid. 10,27. 12,29. 2Pét. 3,10.
9. Akik meg fognak lakolni örök
veszedelemmel az Úr ábrázatától, és
az Ő hatalmának dicsőségétől, Ésa. 2,9.
10. Amikor eljön majd, hogy meg−
dicsőíttessék az Ő szentjeiben, és
csodáltassék mindazokban, akik
hisznek ama napon, mivel a mi tanú−
bizonyságunknak hitele volt nálatok.
11. Mivégből imádkozunk is minden−
kor érettetek, hogy a mi Istenünk
méltóknak tartson titeket az elhívásra,
és töltsön be titeket a jóban való teljes
gyönyörűséggel, és a hitnek munkálá−
sával az Ő ereje által.
12. Hogy dicsőíttessék meg a mi
Urunk Jézus Krisztusnak neve bennetek,
és ti is Őbenne, a mi Istenünknek és
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből.

Jövendölés az antikrisztusról

2 Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a
mi Urunk Jézus Krisztus eljövete−
lére és a mi Őhozzá leendő egybegyűj−
tésünkre nézve, Mát. 24,31. 1Thess. 4,17.
2. Hogy egyhamar el ne tántorítson
a ti értelmetektől, s meg ne háborítson
titeket, se szellem, se beszéd, se
nékünk tulajdonított levél; mintha itt
volna már az Úr napja.
3. Nehogy valaki megtévesszen tite−
ket valami módon. Mert nem jön el ad−
dig az a nap, amíg be nem következik
előbb a szakadás, és meg nem jelenik
a bűn embere, a veszedelem fia,
Dán. 7,25. Ján. 17,12. 1Tim. 4,1. Jel. 13,11.
4. Aki ellene veti és fölébe emeli
magát mindannak, ami Isten maga, és
amire istenfélelemmel tekintünk, annyi−
ra, hogy maga ül be mint Isten az Isten
templomába, Isten gyanánt mutogatván
magát. Ésa. 14,13. Ezék. 28,2.
5. Nem emlékeztek−é, hogy meg−
mondtam néktek ezeket, amikor még
nálatok voltam?
6. És azt tudjátok, mi tartja vissza
még, amiért csak a maga idejében fog
az megjelenni.
7. Működik ugyan már titkon a tör−
vényszegés: csakhogy annak, aki azt
még most visszatartja, el kell az útból
vétetnie. 1Ján. 4,3.
8. És akkor fog megjelenni a tör−
vénytipró, akit megemészt az Úr az Ő
szájának leheletével, és megsemmi−
sít az Ő eljövetelének megjelenésé−
vel; Ésa. 11,4. Dán. 7,10. Zsid. 10,27.
9. A törvénytipró eljövetele a sátán
munkálkodása, a hazugság minden ere−
jével, jeleivel és csodáival, 5Móz. 13,1.
Mát. 24,24. Ján. 8,41. Jel. 13,13. 18,23.
10. És a gonoszság minden csalárd−sá−
gával azok között, akik elvesznek;
mivelhogy nem fogadták be az igaz−
ságnak szeretetét az ő üdvösségükre.
11. És azért bocsátja reájuk Isten
a tévelygés erejét, hogy higgyenek a
hazugságnak; Mát. 25,5. Róm. 1,24. 1Tim. 4,1.
12. Hogy ítélet alá essenek mindazok,
akik nem hittek az igazságnak, hanem
az igazságtalanságban gyönyörködtek.

Üdvösségre jelölt titeket az Isten

13. Mi pedig mindenkor hálaadással
tartozunk az Istennek tiérettetek atyám−
fiai, akiket szeret az Úr, hogy kezdettől
fogva az üdvösségre jelölt ki titeket
az Isten, a Szellem megszentelésé−
ben és az igazság hitében;
Ef. 1,4. 1Thess. 1,4.
14. Amire el is hívott titeket a mi
Evangéliumunk által, hogy részesei
legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus
dicsőségének. 1Pét. 5,10.
15. Azért hát atyámfiai, legyetek
állhatatosak és tartsátok meg a taní−
tást, amelyet akár beszédünk, akár
levelünk által vettetek. 1Kor. 11,2.
16. Maga pedig a mi Urunk Jézus
Krisztus, és az Isten a mi Atyánk,
aki szeretett minket és kegyelméből
örök vigasztalással és jó reménység−
gel ajándékozott meg,
Tit. 3,7. 1Pét. 1,3. Jel. 1,5.
17. Vigasztalja meg a ti szíveteket,
és erősítsen meg titeket minden jó
cselekedetben és beszédben. 1Kor. 1,8.

Könyörgés az Evangélium terjedéséért

3 Végezetre imádkozzatok értünk
atyámfiai, hogy az Úrnak Igéje
terjedjen és dicsőíttessék, amiként
köztetek is. Csel. 6,7. 12,24. 19,20. Ef. 6,19.
2. És hogy meneküljünk meg az
alkalmatlan és gonosz emberektől.
Mert nem mindenkinek van hite!
Csel. 28,24. Róm. 15,31.
3. De hű az Úr, aki megerősít tite−
ket és megőriz a gonosztól.
Ján. 17,15. 1Kor. 1,9. 1Thess. 5,24. 2Pét. 2,9.
4. Bízunk is az Úrban reátok nézve,
hogy megteszitek és meg is fogjátok
tenni azokat, amiket meghagytunk
néktek.
5. Az Úr pedig igazgassa a ti szíve−
teket az Isten iránt való szeretetre, és
a Krisztus iránt való állhatatosságra.
1Krón. 29,18. Mát. 22,37. 1Ján. 4,16.

A rendetlenül élők feddése

6. A mi Urunk Jézus Krisztus nevében
pedig rendeljük néktek, atyámfiai, hogy
vonjátok el magatokat minden atyafitól,
aki rendetlenül él, és nem ama utasítás
szerint, amelyet tőlünk kapott.
7. Magatok is tudjátok, mimódon kell
minket követni; mert nem viseltük
magunkat közöttetek rendetlenül.
8. Sem ingyen kenyeret nem ettünk
senkinél, hanem munkával és fáradság−
gal, éjjel−nappal dolgozva, hogy közüle−
tek senkinek se legyünk terhére.
Csel. 18,3. 20,34.
9. Nem azért, mintha nem lett volna rá
jogunk, hanem azért, hogy magunkat
példaként adjuk néktek, hogy minket
kövessetek. Mát. 10,10. 1Tim. 5,7.
10. Mert amikor nálatok voltunk is,
azt rendeltük néktek, hogy ha valaki
nem akar dolgozni, ne is egyék.
1Móz. 3,19. Mát. 10,10. 1Thess. 4,11.
11. Mert halljuk, hogy némelyek kö−
zületek rendetlenül élnek, akik semmit
nem dolgoznak, hanem mások dolgába
avatkoznak. Péld. 12,11. 1Tim. 5,13. 1Pét. 4,15.
12. Az ilyeneknek azonban meghagy−
juk és figyelmeztetjük őket a mi Urunk
Jézus Krisztusra, hogy csendesen mun−
kálkodva, a maguk kenyerét egyék.
Ésa. 56,10.
13. Ti pedig, atyámfiai, meg ne restül−
jetek a jónak cselekvésében. Gal. 6,9.
14. Ha pedig valaki nem engedelmes−
kedik a mi levél által való beszédünk−
nek, azt jegyezzétek meg; és ne legye−
tek közösségben vele, hogy megszé−
gyenüljön.
15. De ne tartsátok ellenségnek, ha−
nem intsétek, mint atyafit. 3Móz. 19,17.
16. Maga pedig a békességnek Ura
adjon néktek mindenkor minden te−
kintetben békességet. Az Úr legyen
mindnyájatokkal! Róm. 15,33.

Sajátkezű üdvözlet

17. A köszöntést én, Pál írom a saját
kezemmel, ami ismertető jegye minden
levelemnek. Így írok. 1Kor. 16,21.
18. A mi Urunk Jézus Krisztusnak
kegyelme mindnyájatokkal! Ámen.
Róm. 16,20. 24.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 89
Tegnapi: 230
Heti: 1 582
Havi: 4 318
Össz.: 860 329

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 94. Pál Thesszalonikaibelekhez írt I és II. levele 2009.03.09.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »