Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste

Mi a tiszta Igét hirdetjük. Hiszünk Jézus Szent Nevében!Az Üdvösséget és a Szent Szellem keresztséget hirdetjük az egész világon.Küldjétek mindenkinek tovább a Szent Evangéliumot, amit leírunk az egész világra.Jézust hirdetjük. Abba Atyánk. Ámen.

ZSOLTÁROK KÖNYVE

1-5.FEJEZET

hamsa.png

Az engedelmesek üdve,
az istentelenek veszte

1 Áldott ember az, aki nem jár gonoszok
tanácsán, bűnösök útján meg nem áll,
és csúfolódók székébe nem ül;
Zsolt. 26,4. 5.
Péld. 4,11. Jer. 15,17. Csel. 4,25.
2. Hanem az Úr törvényében van gyö−
nyörűsége, és az Ő törvényéről gondol−
kodik éjjel és nappal. Józs. 1,8. Zsolt. 119,14.

4671-tree-water.jpg

3. És olyan lesz, mint a folyóvizek mel−
lé ültetett fa, amely megadja gyümölcsét
a maga idejében, és levele nem hervad
el; és minden munkájában sikeres lé−
szen.
Zsolt. 128,2. Jer. 17,8. 1Tim. 4,8.
4. Nem úgy az istentelenek, hanem, mint
a polyva, amit szétszór a szél.
Zsolt 35,5. Ésa. 17,13.
5. Azért az istentelenek nem állhatnak
meg az ítéletben; sem a bűnösök az igazak
gyülekezetében.
6. Mert az Úr ismeri az igazak útját; az
istentelenek útja pedig elvész.
Náh. 1,7. Ján. 10,14. 2Tim. 2,19.

david.jpg

Jövendölés a Krisztus országáról

2 Miért dühösködnek a pogányok, és
gondolnak hiábavalóságot a népek?
Csel. 4,25–27.
2. A föld királyai felkerekednek és a feje−
delmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és
az Ő felkentje ellen, mondván:
Zsolt. 45,7. 105,15. Ján. 1,41.
3. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dob−
juk le magunkról köteleiket! Luk. 19,14.
4. Az egekben lakozó neveti, az Úr meg−
csúfolja őket. Zsolt. 11,4. 37,13.
5. Majd szól nékik haragjában, és meg−
rettenti őket gerjedelmében:
6. Én kentem ám fel az én királyomat a
Sionon, az én szent hegyemen!
7. Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr
mondá nékem: Én fiam vagy Te; én ma
nemzettelek téged. Zsolt. 89,27.
Mát. 3,17. Ján. 1,18. Csel. 13,33. Zsid. 1,4. 5. 5,5.
8. Kérjed tőlem és odaadom néked
a pogányokat örökségül, és birtokodul
a föld határait.
Zsolt. 82,8. Dán. 7,13. 14. Ján. 17,4. 5.
9. Összetöröd őket vasvesszővel: széjjel−
zúzod őket, mint cserépedényt.
Zsolt. 89,23. 110,5. 6. Mát. 21,44. Jel. 12,5.
10. Azért, királyok, legyetek eszesek, és
okuljatok földnek bírái!
11. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és
örüljetek reszketéssel.
12. Csókoljátok a Fiút, hogy meg ne ha−
ragudjék és el ne vesszetek az úton, mert
hamar felgerjed az Ő haragja. Boldogok
mindazok, akik Őbenne bíznak!
Jer. 17,7. Ján. 5,22. 23.

Dávid zsoltára, fia,
Absolon elől való futásakor

3 Uram! Mennyire megsokasodtak
szorongatóim! Sokan vannak a reám
támadók! 2Sám. 15,3. Zsolt. 25,19.
2. Sokan mondják felőlem: Nincs szá−
mára segítség Istennél. Szela. 2Sám. 16,8.

thorgalls_shield.jpg

3. De Te, oh Uram! Pajzsom vagy
nékem, dicsőségem, aki felmagasztalja
az én fejemet.
Zsolt. 5,12. 27,6. 28,7.
4. Felszóval kiálték az Úrhoz, és Ő
meghallgatott engem, az Ő szentsége
hegyéről. Szela. Zsolt. 4,3. 34,4. 43,3.
5. Én lefekszem és elalszom; felébre−
dek, mert az Úr támogat engem.
3Móz. 26,6. Zsolt. 4,8. 127,2. Péld. 3,24.
6. Nem félek sok ezernyi néptől sem,
amely köröskörül felállott ellenem.
7. Kelj fel Uram, tarts meg engem
Istenem, mert Te verted arcul minden
ellenségemet; az istentelenek fogait
összetörted. Zsolt. 23,4. 27,3.
8. Az Úré az üdvösség; legyen a Te
népeden a Te áldásod. Szela.
Ésa. 43,11. Hós. 13,4.

Esti imádság
(Az éneklőmesternek: a neginótra,
Dávid zsoltára.)

oszi_este.jpg

4 Mikor kiáltok, hallgass meg engem,
megigazultságomnak Istene; szorult−
ságomban tág tért adtál nékem; könyörülj
rajtam, és halld meg az én imádságomat!
Zsolt. 5,1. 1Pét. 3,12.
2. Emberek fiai! Meddig lesz gyalázat−
ban az én dicsőségem? Meddig szerettek
hiábavalóságot, és kerestek hazugságot?
Szela.
3. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé
választott az Úr; meghallja az Úr, ha
hozzá kiáltok! 2Tim. 2,19. 2Pét. 2,9.
4. Haragudjatok, de ne vétkezzetek:
beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatok−
ban és csillapodjatok! Szela.
Zsolt. 77,6. 119,11. Ef. 4,26.
5. Igazságnak áldozatával áldozzatok,
és bízzatok az Úrban. Zsolt. 37,3.
6. Sokan mondják: Kicsoda láttat velünk
jót? Hozd fel reánk orcádnak világossá−
gát, oh Uram! Zsolt. 80,3.
7. Nagyobb örömöt adsz így szívembe,
mint amikor sok az ő búzájuk és boruk.
Zsolt. 97,11. Ésa. 9,3. Csel. 14,17.
8. Békességben fekszem le és legott
elalszom; mert Te, Uram, egyedül adsz
nékem bátorságos lakozást.
5Móz. 12,10. Zsolt. 3,5. 127,2. Ján. 14,27. Fil. 4,7.

Könyörgés Isten igaz ítéletéért
(Az éneklőmesternek: a nehilótra,
Dávid zsoltára.)

5 Uram, figyelmezz szavaimra; értsd
meg az én sóhajtásomat! Zsolt. 4,1.
2. Figyelj az én kiáltásom szavára, én
Királyom és én Istenem, mert én hozzád
imádkozom!

tj200802141036-1.jpg

3. Uram, jó reggel hallgasd meg az én
szómat; jó reggel készülök hozzád és
vigyázok.
Zsolt. 59,16.
4. Mert nem olyan Isten vagy Te, aki
hamisságban gyönyörködnél; nem lak−
hatik Tenálad gonosz. Mal. 2,17.
5. Nem állhatnak meg szemeid előtt a
kevélyek, gyűlölsz Te minden bűnt csele−
kedőt. Zsolt. 1,5. Hab. 1,13.
6. Elveszted, akik hazugságot szólnak;
a vérszopó és álnok embert utálja az Úr.
Csel. 5,10.
7. Én pedig a Te kegyelmed sokaságá−
ból házadba mehetek; leborulok szent
templomodban a Te félelmedben.
1Kir. 8,29.
8. Uram, vezess engem a Te igazsá−
godban az én ellenségeim miatt; egyen−
gesd előttem a Te utadat! Zsolt. 27,11. 31,3.
9. Mert nincsen az ő szájukban egye−
nesség, belsejük csupa romlottság; nyi−
tott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelked−
nek. Róm. 3,13.
10. Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek
el saját tanácsaik által; taszítsd el őket
vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak
ellened.
11. És örüljenek mindazok, akik bíz−
nak benned; mindörökké vigadjanak,
és Te megoltalmazod őket, és örven−
dezzenek Tebenned, akik szeretik a Te
nevedet. Zsolt. 20,7. 68,3.
Péld. 18,10. Ésa. 59,19. 68,3. 1Kor. 2,9.
12. Mert Te, Uram, megáldod az iga−
zat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint
egy pajzssal.

ÁMEN.


Boldog Születésnapot! Isten Áldásával!

Kedves Barátunk és Testvérünk az Úrban!
Smuel Dávid György!

Mindannyiunk Istene az Egy Igaz Élő Isten,
Ábrahám és Izsák Istene
Izrael Istene nevében,
Jesua Ha Massiah nevében
kívánunk Neked
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT
és
ÖRÖK ÉLETET!
Igen és Ámen.
Shalom.

Ábrahám minden áldása szálljon Rád és a Te házad népére!


Testvéri Szeretettel:
Bálint Anita és Bálint István János
Testvéreid az Úrban

soundalarm_sm.gif

10. Csendesedjetek és ismerjétek el,
hogy én vagyok az Isten! Felmagasztal−
tatom a pogányok közt, felmagasztalta−
tom a földön.

11. A Seregek Ura velünk van, Jákób
Istene a mi várunk! Szela.

Zsoltár 46:10-11.

myprovider.jpg

Köszönetet mondunk és hálákat adunk az Élő Istennek ÉRTED,

a Te Életedért, Testvérünkért

és minden teremtményéért, Izraelért!

Hozsánna! Hallelu Jah! Ámen. Shalom.

izrael_zaszlo.jpg

Zsoltár, szombat napra

92 Jó dolog hálát adni az Úrnak, és
dicséretet énekelni a Te neved−
nek, oh Felséges!
2. Hirdetni jó reggel a Te kegyelmedet,
és éjjelente a Te hűséges voltodat.
3. Tíz húrú hegedűvel és lanttal, hárfán
való zengedezéssel.
4. Mert megvidámítottál engem Uram
a Te cselekedeteddel, a Te kezednek
műveiben örvendezem.

5. Mely nagyok Uram a Te műveid,
igen mélységesek a Te gondolataid!
6. A balgatag ember nem tudja, a bolond
pedig nem érti meg ezt:
7. Hogy mikor felsarjadnak a gonoszok,
mint a fű, és virágoznak mind a hamisság
cselekedők, örökre elvesznek ők;
8. Te pedig Uram, magasságos vagy
örökké!
9. Mert ímé, a Te ellenségeid elvesznek,
és elszélednek mind a hamisság cseleke−
dők!
10. De Te magasra növeszted az én
szarvamat, mint az egyszarvúét; elárasz−
tod csillogó olajjal.

11. És legeltetem szememet az én ellen−
ségeimen, és az ellenem támadó gonosz−
tevőkön mulat majd a fülem.
12. Az igaz virágzik, mint a pálmafa,
növekedik, mint a cédrus a Libánonon.

13. Plánták ők az Úrnak házában; a mi
Istenünknek tornácaiban virágzanak.
14. Még a vén korban is gyümölcsöz−
nek; kövérek és zöldellők lesznek;
15. Hogy hirdessék, hogy igazságos az
Úr, az én Kősziklám, és hogy nincsen
hamisság Őbenne!

s1030237.jpg

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 110
Tegnapi: 184
Heti: 110
Havi: 3 954
Össz.: 872 089

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: 96. Zsoltárok 1-5. 2009.03.11.
Isten Egyháza Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste - © 2008 - 2018 - szeretet.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »